Tóm tắt Luận văn Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các đồ thị

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ

QUYỀN CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG QUAN

HỆ NHÂN THÂN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG5

1.1. Khái niệm quyền của người phụ nữ và bảo vệ quyền của

người phụ nữ5

1.1.1. Quyền của người phụ nữ 5

1.1.2. Bảo vệ quyền của người phụ nữ 9

1.1.3. Bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ nhân thân

giữa vợ và chồng12

1.2. Sự phát triển của quy định về quyền của người phụ nữ và

bảo vệ quyền của người phụ nữ trong quan hệ nhân thân

giữa vợ và chồng ở Việt Nam14

1.2.1. Quyền của người phụ nữ trong pháp luật trước cách mạng 14

1.2.2. Quyền của người phụ nữ trong pháp luật hôn nhân và gia

đình từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến nay18

Chương 2: NỘI DUNG BẢO VỆ QUYỀN CỦA NGƯỜI

PHỤ NỮ TRONG QUAN HỆ NHÂN THÂN

GIỮA VỢ VÀ CHỒNG THEO LUẬT HÔN

NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 201429

2.1. Quyền của người vợ được thương yêu, chung thủy và

được chăm sóc, quý trọng29

2.1.1. Quyền được yêu thương, chung thủy 29

2.1.2. Quyền được chăm sóc, giúp đỡ, tôn trọng 31

2.1.3. Quyền sống chung giữa vợ và chồng 32

2.2. Quyền bình đẳng của người vợ trong việc thực hiện các

quan hệ gia đình33

2.2.1. Quyền bình đẳng của vợ đối với chồng trong mối quan hệ

với con33

2.2.2. Quyền bình đẳng trong việc thực hiện chính sách dân số

và kế hoạch hóa gia đình37

2.2.3. Quyền đại diện của người vợ 40

2.2.4. Quyền của người vợ trong việc thực hiện trách nhiệm liên

đới của vợ, chồng43

2.2.5. Quyền được lựa chọn nơi cư trú 45

2.2.6. Quyền được lựa chọn nghề nghiệp, học tập và tham gia

các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội46

2.2.7. Quyền được tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo 54

2.2.8. Quyền của người vợ trong việc ly hôn 58

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ MỘT

SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM BẢO ĐẢM QUYỀN

CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG QUAN HỆ

NHÂN THÂN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG64

3.1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền của người

phụ nữ trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng64

3.1.1. Những thành tựu đã đạt được 64

3.1.2. Một số khó khăn, vướng mắc trong việc bảo vệ quyền của

người phụ nữ trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng68

3.2. Một số đề xuất nhằm bảo đảm quyền của người phụ nữ

trong quan hệ nhân thân giữa vợ và chồng77

3.2.1. Tiếp tục hoàn thiện các quy định trong các văn bản pháp

luật về hôn nhân và gia đình77

3.2.2. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến và giáo dục

pháp luật84

KẾT LUẬN 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY