Tóm tắt Luận văn Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục bảng

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO

ĐỘNG NỮ VÀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG

NỮ TRONG CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH NẶNG NHỌC,

ĐỘC HẠI VÀ NGUY HIỂM.6

1.1. Sự cần thiết phải bảo vệ quyền của lao động nữ . 6

1.1.1. Quyền của lao động nữ. 6

1.1.2. Khái niệm bảo vệ quyền của lao động nữ . 8

1.1.3. Ý nghĩa bảo vệ quyền của lao động nữ . 9

1.2. Pháp luật bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh

doanh nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm . 11

1.2.1. Khái niệm pháp luật bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành

nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm . 11

1.2.2. Nội dung pháp luật bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề

kinh doanh nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm . 14

1.2.3. Các biện pháp bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh

doanh nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm . 22

1.3. Bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh

nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm theo kinh nghiệm một số nước

trên thế giới và gợi mở cho Việt Nam. 26

KẾT LUẬN CHưƠNG 1. 31

Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ

BẢO VỆ QUYỀN CỦA LAO ĐỘNG NỮ TRONG CÁC NGÀNH

NGHỀ KINH DOANH NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI VÀ NGUY HIỂM

TỪ THỰC TIỄN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ.32

2.1. Bảo vệ quyền việc làm của lao động nữ. 32

2.2. Bảo vệ quyền được đảm bảo về tiền lương và thu nhập . 40

2.3. Bảo vệ quyền nhân thân. 44

2.4. Bảo vệ quyền trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội . 52

2.5. Các biện pháp bảo vệ quyền của lao động nữ. 57

2.5.1. Biện pháp bồi thường thiệt hại . 57

2.5.2. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính. 59

2.5.3. Biện pháp giải quyết tranh chấp . 60

2.6. Thực trạng bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh

doanh nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 61

KẾT LUẬN CHưƠNG 2. 692

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO

HIỆU QUẢ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN

CỦA LAO ĐỘNG NỮ TRONG CÁC NGÀNH NGHỀ KINH

DOANH NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI VÀ NGUY HIỂM TỪ THỰC

TIỄN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ. 71

3.1. Những yêu cầu đặt ra cho việc nâng cao hiệu quả các quy định của

pháp luật bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh

doanh nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm . 71

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các quy định pháp luật

bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh

nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm. . 74

3.2.1. Đảm bảo tính đầy đủ, thống nhất, đồng bộ trong các quy định của pháp

luật bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh

nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm . 74

3.2.2. Các quy định pháp luật bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành

nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm cần phải phù hợp với

nhu cầu lao động và đặc thù của công việc . 75

3.2.3. Các quy định pháp luật bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành

nghề kinh doanh nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm phải phù hợp với

thông lệ quốc tế. 75

3.3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả các quy định pháp luật

bảo vệ quyền của lao động nữ trong các ngành nghề kinh doanh

nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Phú

Thọ (tại Công ty cổ phần Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao) . 76

3.3.1. Về các quy định pháp luật . 76

3.3.2. Về tổ chức thực hiện. 80

KẾT LUẬN CHưƠNG 3. 87

KẾT LUẬN CHUNG . 88

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 89

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY