Tóm tắt Luận văn Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Liên minh Châu Âu và bài học kinh nghiệm cho vấn đề bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các sơ đồ

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI NIỆM NHÃN HIỆU VÀ NHÃN HIỆU NỔI

TIỂNG THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ

THỰC TIỄN Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU6

1.1. Tổng quan về nhãn hiệu hàng hóa 6

1.1.1. Xuất xứ thuật ngữ nhãn hiệu hàng hóa 6

1.1.2. Khái niệm nhãn hiệu hàng hóa 7

1.1.3. Đặc điểm của nhãn hiệu hàng hóa 8

1.1.4. Phân biệt khái niệm nhãn hiệu với thương hiệu 9

1.2. Khái niệm nhãn hiệu theo quy định của pháp luật Liên minhChâu Âu12

1.3. Khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Liên minh châu

Âu, tương quan so sánh với pháp luật quốc tế và pháp luật

các nước khác15

1.3.1. Khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật Liên minhChâu Âu15

1.3.2. Khái niệm nhãn hiệu nổi tiếng theo pháp luật quốc tế và pháp

luật các nước phát triển trên thế giới17

Chương 2: CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN

BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG CỦA LIÊNMINH CHÂU ÂU25

2.1. Khái quát về Liên minh Châu Âu và quá trình xây dựng hệ

thống pháp luật của Liên minh Châu Âu25

2.2. Những quy định pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của

Liên minh Châu Âu28

2.2.1. Chỉ thị hướng dẫn 104/89/EEC 29

2.2.2. Quy chế 40/94/EC về Nhãn hiệu hàng hóa Cộng đồng 31

2.2.2.1. Điều 8(2)(c) Quy chế Nhãn hiệu Cộng đồng 31

2.2.2.2. Điều 8(5) Quy chế Nhãn hiệu Cộng đồng 33

2.3. Thực tiễn công tác bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của Liên minh 39Châu Âu

2.3.1. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng thông qua các điều ước quốc tế 39

2.3.2. Bảo hộ trực tiếp theo quy định của pháp luật Liên minh Châu Âu 40

2.3.3. Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng thông qua hoạt động của các cơ

quan Liên minh Châu Âu42

2.3.3.1. OHIM- Cơ quan đăng ký nhãn hiệu của Liên minh Châu Âu 42

2.3.3.2. Tòa án Tư pháp Châu Âu 46

Chương 3: NHỮNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA LIÊN

MINH CHÂU ÂU VỀ BẢO HỘ NHÃN HIỆU NỔI

TIẾNG ĐỐI VỚI VIỆT NAM51

3.1. Những quy định pháp luật và thực tiễn bảo hộ nhãn tiếng củaViệt Nam51

3.1.1. Khái niệm và tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng 51

3.1.2. Xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt Nam 53

3.1.3. Nguyên tắc bảo hộ và thời hạn bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tạiViệt Nam56

3.1.4. Các trường hợp bị xem là vi phạm nhãn hiệu nổi tiếng 57

3.1.5. Một số vụ việc thực thi quyền bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tạiViệt Nam59

3.2. Đánh giá các quy định về bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng tại Việt

Nam từ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu60

3.2.1. Xây dựng khái niệm và tiêu chí xác định nhãn hiệu nổi tiếng 60

3.2.2. Xây dựng quy định pháp luật về sự suy thoái và lu mờ củanhãn hiệu62

3.2.2.1. Sự suy thoái của nhãn hiệu 62

3.2.2.2. Sự lu mờ của nhãn hiệu 63

3.2.3. Cơ chế bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng 64

3.2.4. Xây dựng hệ thống văn bản pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu

nổi tiếng mang tính thống nhất, đồng bộ và lâu dài65

3.3. Nâng cao hiệu quả bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng của Việt Nam

từ kinh nghiệm của Liên minh Châu Âu và thực tiễn phát

sinh tại Việt Nam66

3.3.1. Tăng cường vai trò của Nhà nước trong toàn bộ hệ thống bảo

hộ nhãn hiệu nói chung và nhãn hiệu nổi tiếng nói riêng66

3.3.2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật hiện hành về bảo hộ

nhãn hiệu nổi tiếng68

3.3.3. Tuân thủ các nguyên tắc cơ bản trong cơ chế thực thi bảo hộ

Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam73

3.3.4. Nâng cao ý thức và trình độ nhận thức của cộng đồng, đặc

biệt là các doanh nghiệp Việt Nam755 6

KẾT LUẬN 77

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY