Tóm tắt Luận văn Áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý chứng minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang

Mở đầu 1

Chương 1: Một số vấn đề lý luận về Chứng minh nhân dân và áp dụng

pháp luật trong cấp và quản lý Chứng minh nhân dân6

1.1. Nhận thức chung về Chứng minh nhân dân 6

1.1.1. Khái niệm và lịch sử phát triển về Chứng minh nhân dân ở Việt Nam 6

1.1.2. Số định danh cá nhân ở Việt Nam 7

1.1.2.1. Nhận thức về Số định danh cá nhân ở Việt Nam 7

1.1.2.2. Quản lý công dân bằng Số định danh cá nhân ở một số nước trên

thế giới và tại Việt Nam hiện nay8

1.1.3. Đặc điểm của Chứng minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay 9

1.2. Pháp luật về Chứng minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay 9

1.2.1. Pháp luật về Chứng minh nhân dân 9

1.2.2. Pháp luật về cấp Chứng minh nhân dân 10

1.2.3. Pháp luật về quản lý Chứng minh nhân dân 10

1.3. Áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý Chứng minh nhân dân 10

1.3.1. Khái niệm áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý Chứng minh nhândân10

1.3.2. Đặc điểm của áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý Chứng minhnhân dân11

1.3.3. Vai trò của áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý Chứng minh nhândân11

Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý Chứng

minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay13

2.1. Bối cảnh áp dụng pháp luật trong cấp và quản lý Chứng minh

nhân dân ở Việt Nam hiện nay13

2.1.1. Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam những năm gần

đây liên quan đến cấp và quản lý Chứng minh nhân dân13

2.1.2. Đặc điểm về các loại giấy tờ công dân ở Việt Nam hiện nay 14

2.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về cấp Chứng minh nhân dân 14

2.3. Thực trạng áp dụng pháp luật về quản lý Chứng minh nhân dân. 15

2.3.1. Thẩm quyền kiểm tra Chứng minh nhân dân 15

2.3.2. Thẩm quyền tạm giữ, thu hồi Chứng minh nhân dân 152.3.3. Thẩm quyền xử phạt về Chứng minh nhân dân 15

2.4. Thành công và hạn chế trong áp dụng pháp luật về cấp và quản lý

Chứng minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay16

2.4.1. Kết quả công tác cấp Chứng minh nhân dân 16

2.4.2. Kết quả công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân dân phục vụ quyền

lợi của nhân dân, phòng chống tội phạm17

2.5. Ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân. 19

2.5.1. Ưu điểm 19

2.5.2. Hạn chế 19

2.5.3. Nguyên nhân của những hạn chế 20

Chương 3: Dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật

trong cấp và quản lý Chứng minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay21

3.1. Dự báo tình hình và các yếu tố tác động đến áp dụng pháp luật về

Chứng minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay.21

3.1.1. Dự báo tình hình và các yếu tố tác động tích cực đến áp dụng pháp

luật về Chứng minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay21

3.1.2. Dự báo tình hình và các yếu tố tác động tiêu cực đến áp dụng pháp

luật về Chứng minh nhân dân ở Việt Nam hiện nay22

3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả trong áp dụng pháp luật về

công tác cấp, quản lý Chứng minh nhân ở nước ta hiện nay22

Kết luận 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY