Tóm tắt Luận văn Áp dụng pháp luật dân sự về hiệu lực của di chúc trong thực tiễn xét xử của tòa án

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CÁC ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC 4

1.1. Tổng quan về di chúc theo pháp luật dân sự 4

1.2. Điều kiện có hiệu lực của di chúc 5

1.2.1. Di chúc do cá nhân lập 5

1.2.1.1. Điều kiện để di chúc được coi là hợp pháp 5

1.2.1.2. Những yêu cầu khác đối với di chúc 15

1.2.2. Hiệu lực của di chúc 18

1.2.2.1. Thời điểm có hiệu lực của di chúc 19

1.2.2.2. Xác định mức độ có hiệu lực của di chúc 22

1.2.3. Hiệu lực di chúc chung của vợ chồng 27

1.2.4. Những hạn chế về quyền định đoạt của người lập di chúc

(theo Điều 669 Bộ luật Dân sự)32

Chương 2: ÁP DỤNG PHÁP LUẬT DÂN SỰ VỀ HIỆU LỰC

CỦA DI CHÚC TRONG THỰC TIỄN XÉT XỬ

CỦA TÒA ÁN37

2.1. Thực trạng tranh chấp và giải quyết tranh chấp về thừa kế

theo di chúc37

2.2. Các trường hợp tranh chấp về thừa kế theo di chúc và nguyên

nhân của nó41

2.2.1. Tranh chấp giữa người khác với người thừa kế theo di chúc 41

2.2.2. Tranh chấp giữa người thừa kế theo luật với người thừa kế

theo di chúc43

2.2.3. Tranh chấp giữa những người thừa kế theo di chúc với nhau 45

2.3. Thực tiễn giải quyết các tranh chấp về thừa kế theo di chúc 45

2.3.1. Tranh chấp về hiệu lực của di chúc do di chúc miệng nhưng

không có hai người làm chứng ghi chép như quy định, tuy là

di chúc có điều kiện nhưng Tòa án vẫn xử theo di chúc46

2.3.2. Tranh chấp về hiệu lực của di chúc miệng và di chúc bằng 48

văn bản

2.3.3. Tranh chấp di sản do các thừa kế có ý kiến khác nhau về di chúc 51

2.3.4. Tranh chấp về hiệu lực của di chúc do di chúc đã lập không

đúng thủ tục mà pháp luật quy định53

2.3.5. Tranh chấp do người lập di chúc đã định đoạt cả tài sản của

người khác55

2.3.6. Tranh chấp thừa kế do di chúc bị hư hỏng không xác định

được nội dung56

2.3.7. Tranh chấp di sản thừa kế do người làm chứng di chúc không

đủ điều kiện theo quy định của pháp luật57

Chương 3: HƯỚNG HOÀN THIỆN CỦA PHÁP LUẬT VỀ

HIỆU LỰC CỦA DI CHÚC60

3.1. Về vấn đề nội dung của di chúc 60

3.1.1. Về quyền của người lập di chúc 60

3.1.2. Về quyền thừa kế 61

3.1.3. Về người không được quyền hưởng di sản 62

3.1.4. Về người thừa kế 63

3.2. Về vấn đề hình thức của di chúc 64

3.2.1. Về việc từ chối nhận di sản của người thừa kế 64

3.2.2. Về sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ đối với việc lập di

chúc của người tròn mười lăm tuổi nhưng chưa đủ mười tám tuổi65

3.2.3. Đối với di chúc có chữ viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu 66

3.2.4. Về người làm chứng 67

3.2.5. Về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng 67

3.2.6. Về di chúc có chứng nhận của công chứng Nhà nước hoặc

chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn68

3.2.7. Quy định lại các loại di chúc 69

3.3. Về hiệu lực của di chúc 70

3.3.1. Về thời điểm mở thừa kế và thời điểm có hiệu lực của di chúc 70

3.3.2. Về mức độ hiệu lực của di chúc 71

3.3.3. Bỏ Điều 660 Bộ luật Dân sự: Di chúc bằng văn bản có giá trị

như di chúc được công chứng, chứng thực72

3.3.4. Về thay thế di chúc 72

3.3.5. Về di chúc bị thất lạc, hư hại 73

3.3.6. Về việc giải thích di chúc 74

3.4. Hiệu lực di chúc chung vợ chồng 75

3.4.1. Về những định hướng chung 75

3.4.2. Các kiến nghị cụ thể 78

3.5. Về Điều 669 của Bộ luật Dân sự: Cách tính 2/3 của một suất

thừa kế theo pháp luật865 6

3.6. Sự thống nhất giữa văn bản luật và văn bản hướng dẫn thực

hiện luật88

KẾT LUẬN 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY