Tóm tắt Luận văn Ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỐI QUAN HỆ GIỮA THIẾT CHẾ LÀNG XÃ VÀ VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY 5

1.1. Khái quát chung về thiết chế làng xã 5

1.1.1. Khái quát chung về thiết chế xã hội 5

1.1.2. Khái quát chung về thiết chế làng xã 11

1.1.3. Chính sách, pháp luật về thiết chế làng xã hiện nay 22

1.2. Khái quát chung về thực hiện pháp luật 24

1.2.1. Khái niệm thực hiện pháp luật 24

1.2.2. Các hình thức thực hiện pháp luật và cơ chế thực hiện pháp luật 26

1.3. Khái quát chung về Nhà nước pháp quyền 35

1.4. Thiết chế làng xã trong mối tương quan với thực hiện pháp luật 39

1.4.1. Mối tương quan giữa yếu tố kinh tế của thiết chế làng xã với việc thực hiện pháp luật 39

1.4.2. Mối tương quan giữa yếu tố chính trị của thiết chế làng xã với việc thực hiện pháp luật 40

1.4.3. Mối tương quan giữa yếu tố văn hóa – lối sống của thiết chế làng xã với việc thực hiện pháp luật 42

1.4.4. Mối tương quan giữa yếu tố pháp luật với việc thực hiện pháp luật 45

Chương 2: THỰC TRẠNG ẢNH HƯỞNG CỦA THIẾT CHẾ LÀNG XÃ ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC VÀ PHÁT HUY ẢNH HƯỞNG TÍCH CỰC CỦA THIẾT CHẾ LÀNG XÃ ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 49

2.1. Những thay đổi căn bản trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội của thiết chế làng xã trong bối cảnh hiện nay 49

2.1.1. Những thay đổi về mặt kinh tế của thiết chế làng xã trong bối cảnh hiện nay 49

2.1.2. Những thay đổi về mặt chính trị của thiết chế làng xã trong bối cảnh hiện nay 51

2.1.3. Những thay đổi về văn hóa - xã hội của thiết chế làng xã 52

2.2. Những ảnh hưởng của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật hiện nay 53

2.2.1. Những ảnh hưởng tích cực của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay 54

2.2.2. Những tác động tiêu cực của thiết chế làng xã đối với việc thực hiện pháp luật ở nước ta hiện nay 60

2.3. Những quan điểm cơ bản nhằm phát huy vai trò của thiết chế làng xã trong việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay 79

2.4. Một số giải pháp nhằm phát huy vai trò của thiết chế làng xã trong việc thực hiện pháp luật trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam hiện nay 80

2.4.1. Giải pháp về thể chế 80

2.4.2. Giải pháp xuất phát từ bộ máy tổ chức của làng xã 85

2.4.3. Giải pháp về con người 89

KẾT LUẬN 94

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY