Tóm tắt Luận văn Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

MỤC LỤC

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn . ii

Tóm lược luận văn thạc sĩ khoa học kinh tế . iii

Danh mục các chữ viết tắt . iv

Danh Mục Các Bảng . v

Danh mục các biểu đồ . vi

Mục lục . vii

PHẦN 1: MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài .1

2. Mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu .2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.2

4. Phương pháp nghiên cứu.3

5. Kết cấu của luận văn: .3

PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .4

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI.4

1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN.4

1.1.1 Khái niệm, bản chất, đặc điểm và các hình thức cơ bản của Đầu tư trực

tiếp nước ngoài .4

1.1.1.1 Khái niệm về Đầu tư trực tiếp nước ngoài .4

1.1.1.2 Bản chất và đặc điểm của Đầu tư trực tiếp nước ngoài .6

1.1.1.3 Các hình thức cơ bản của Đầu tư trực tiếp nước ngoài.9

1.1.2 Vai trò của Đầu tư trực tiếp nước ngoài trong xây dựng và phát triển

kinh tế.11

1.1.2.1 Nguyên nhân hình thành của hoạt động Đầu tư trực tiếp nước ngoài.11

1.1.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài .13

1.1.2.3 Những tác động của Đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với nước nhận

đầu tư.15

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾviii

1.1.2.4 Tác động của Đầu tư trực tiếp nước ngoài đến xây dựng và phát

triển ngành công nghiệp .22

1.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN.23

1.2.1 Khái quát quá trình hình thành chính sách đầu tư tại Việt Nam.23

1.2.2 Khái quát về Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại tỉnh Thừa Thiên Huế .24

1.2.3 Bài học kinh nghiệm về thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát

triển công nghiệp của một số địa phương trong nước.28

1.2.3.1 Bài học kinh nghiệm về thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài của

Đà Nẵng.28

1.2.3.2 Bài học kinh nghiệm về thu hút Đầu tư trực tiếp nước ngoài của

tỉnh Khánh Hòa .29

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

ĐẾN PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ.32

2.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐẶC ĐIỂM VÀ TIỀM NĂNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 32

2.1.1 Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên tỉnh Thừa Thiên Huế .32

2.1.2 Tiềm năng và nguồn lực .37

2.1.2.1 Tình hình phát triển kinh tế xã hội .37

2.1.2.2 Hệ thống cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc.43

2.2 THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NGƯỚC NGOÀI ĐẾN

NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ .45

2.2.1 Tổng quan tình hình thu hút đầu trực tiếp nước ngoài trên địa bàn

Tỉnh Thừa Thiên Huế.45

2.2.2 Thực trạng phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn

2007 - 2011 .49

2.2.2.1 Tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp giai đoạn 2007 - 2011 .50

2.2.2.2 Giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế .51

2.2.2.3 Giá trị sản xuất phân theo ngành công nghiệp và địa phương .53

2.2.2.4 Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu .54

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾix

2.2.3 Ảnh hưởng của Đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển ngành công

nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế .54

2.2.3.1 Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần bổ sung vốn cho đầu tư phát

triển công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế .55

2.2.3.2 Ảnh hưởng của Đầu tư trực tiếp nước ngoài đến tăng trưởng quy

mô và chuyển dich cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế.56

2.2.3.3 Ảnh hưởng của Đầu tư trực tiếp nước ngoài đến phát triển những

ngành công nghiệp mới và chuyển giao công nghệ .57

2.2.3.4 Đầu tư trực tiếp nước ngoài góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập

cho người lao động.57

2.2.4 Đánh giá chung về kết quả thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đến

phát triển ngành công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế .59

2.2.4.1 Những kết quả đạt được .59

2.2.4.2 Những tồn tại và nguyên nhân .62

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ

TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CHO PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ .64

3.1 ĐỊNH HƯỚNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CHO PHÁT

TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2015

VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 .64

3.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển công

nghiệp Tỉnh nói riêng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.64

3.1.1.1 Định hướng phát triển kinh tế xã hội .64

3.1.1.2 Định hướng phát triển công nghiệp.68

3.1.2 Định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển

công nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 .72

3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP

NƯỚC NGOÀI CHO PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP TỈNH

THỪA THIÊN HUẾ .73

ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾx

3.2.1 Nhóm các giải pháp chung.73

3.2.2 Nhóm các giải pháp cụ thể.74

3.2.2.1 Giải pháp tăng cường cải cách thủ tục hành chính, nâng cao vai trò

của chính quyền địa phương trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài cho

phát triển ngành công nghiệp Tỉnh.75

3.2.2.2 Giải pháp xây dựng và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật

xã hội .78

3.2.2.3 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.82

3.2.2.4 Giải pháp về chọn lọc trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào

ngành công nghiệp .84

3.2.2.5 Giải pháp hoàn thiện công tác xúc tiến đầu tư .87

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .90

1. KẾT LUẬN.90

2. KIẾN NGHỊ .90

TÀI LIỆU THAM KHẢO.92

PHỤ LỤC.94

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY