Tóm tắt Luận án Xây dựng chế định pháp luật về công ty hợp vốn đơn giản ở Việt Nam

Chế định pháp luật công ty HVĐG sẽ là một hệ thống (một tập hợp)

của những QPPL, có tính chất và liên quan chặt chẽ với nhau, để cùng tham

gia điều chỉnh tất cả những vấn đề nhƣ: việc thành lập, tổ chức, quản trị vận

hành, đại diện, chấm dứt của công ty HVĐG. Về kết cấu, chế định pháp

luật công ty HVĐG là một thành tố nằm trong cấu trúc hình thức của pháp

luật (hình thức bên trong của pháp luật). Vị trí của chế định pháp luật về

công ty HVĐG là một chế định thuộc phạm vi của “ngành luật kinh tế”. Cụ

thể hơn, đây là chế định thuộc hệ thống các chế định về các loại hình doanh

nghiệp kinh doanh. Chế định pháp luật công ty HVĐG có đối tƣợng điều

chỉnh là công ty HVĐG tại Việt Nam và nó bình đẳng với các chế định về

các loại hình công ty khác của LDN.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY