Tóm tắt Luận án Vai trò đội ngũ trí thức thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Vai trò đội ngũ trí thức Việt Nam có nhiều nội dung, tuy nhiên, luận

án chỉ tập trung phân tích các nội dung cơ bản, mang tính đặc trưng như:

Thứ nhất, cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định

các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Với năng

lực lao động sáng tạo, có trách nhiệm cao với nhân dân và sự phát triển

của đất nước, thông qua việc đi sâu nghiên cứu một cách khách quan, có

hệ thống học thuyết chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các

tư tưởng tiến bộ của nhân loại, tổ chức nghiên cứu các đề tài độc lập, các

cuộc điều tra, khảo sát, hội thảo đội ngũ trí thức đã cung cấp nhiều

luận cứ khoa học có giá trị cho Đảng, Nhà nước ta làm căn cứ để hoạch

định các đường lối, chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

Thứ hai, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu

đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Là lực lượng chủ đạo trong việc sáng

tạo và truyền bá tri thức, thông qua các hoạt động như: xây dựng chương

trình, trực tiếp tham gia giảng dạy, biên soạn, xuất bản giáo trình, tài liệu

học tập, nghiên cứu, hướng dẫn thực hành, thực tập đội ngũ trí thức đã

góp phần mở rộng quy mô đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ

thuật, trình độ lý luận chính trị cho NNLCLC.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY