Tóm tắt Luận án Thần tích hai huyện Thọ Xương và Vĩnh Thuận thời Nguyễn qua tư liệu Hán Nôm

MỤC LỤC

MỤC LỤC. 3

MỞ ĐẦU. 4

1. Tính cấp thiết của đề tài: . 4

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án . 4

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án . 4

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 4

3.2. Phạm vi nghiên cứu . 5

4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu . 5

4.1. Phương pháp luận . 5

4.2. Phương pháp nghiên cứu. 5

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án . 5

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án . 6

7. Cơ cấu của Luận án: . 6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU. 6

1.1. Giới thuyết một số khái niệm và diễn đạt được dùng trong luậnán . 6

1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu thần tích hai huyện TX&VTthời Nguyễn . 7

1.3. Hướng nghiên cứu của đề tài. 7

CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH VĂN BẢN THẦN TÍCH Ở HAI

HUYỆN THỌ XƯƠNG VÀ VĨNH THUẬN. 8

2.1. Danh mục văn bản thần tích ở hai huyện TX&VT. 8

2.2. Phân loại và nhận xét về danh mục thần tích của hai huyệnTX&VT . 10

2.3. Địa danh tương ứng ngày nay của thần tích hai huyện TX&VT 10

CHƯƠNG 3: KHẢO CỨU HỆ THỐNG THẦN ĐƯỢC THỜ Ở HAI

HUYỆN THỌ XƯƠNG VÀ VĨNH THUẬN QUA THẦN TÍCH. 11

3.1. Hệ thống thần hai huyện TX&VT qua thần tích. 11

3.2. Các nhóm thần được thờ ở hai huyện TX&VT . 12

3.3. Sự chung thờ và dị đồng trong thần tích của thần . 13

3.4. Chung danh hiệu thờ, đa thần tích và phạm trù Tứ trấn . 13

CHƯƠNG 4: CỐ ĐỊNH THẦN TÍCH TRÊN BIA ĐÁ VÀ GIÁ TRỊ

CỦA THẦN TÍCH HAI HUYỆN TX&VT THỜI NGUYỄN . 15

4.1. Sự mất vị trí quốc đô của Thăng Long thời Nguyễn và tâm thức

hoài cổ thúc đẩy việc trùng tu. 15

4.2. Cố định thần tích của thần trên bia đá - trường hợp thần BạchMã. 15

4.3. Cố định thần tích của thần trên bia đá - trường hợp thần Huyền

Thiên Trấn Vũ đại đế. 16

4.4. Giá trị nhiều mặt của thần tích hai huyện TX&VT . 17

KẾT LUẬN . 18

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ. 23

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY