Tóm tắt Luận án Thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài

Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ THẨM QUYỀN

CỦA TÒA ÁN VIỆT NAM GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC DÂN SỰ

CÓ YẾU TỐ NƢỚC NGOÀI

2.1. Khái niệm thẩm quyền của Toà án Việt Nam giải quyết các vụ

việc dân sự có yếu tố nƣớc ngoài

BLTTDS chưa có định nghĩa về vụ án dân sự. Tác giả cho rằng, vụ án

dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức có tranh chấp về tài sản, nhân thân,

hôn nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động có yêu cầu Tòa án giải

quyết, đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền tạm ứng án phí theo quy định của pháp

luật (hoặc được miễn nộp tạm ứng án phí) và Tòa án đã thụ lý.

Trong khi đó, việc dân sự là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức không có

tranh chấp, nhưng có yêu cầu Tòa án công nhận hoặc không công nhận một

sự kiện pháp lý là căn cứ làm phát sinh quyền, nghĩa vụ dân sự (Điều 311

BLTTDS). Ở việc dân sự thì người yêu cầu phải nộp tiền tạm ứng lệ phí cho

Tòa án thì Tòa án mới thụ lý việc dân sự (trừ trường hợp được miễn nộp).

Với quy định tại Điều 311 BLTTDS có thiếu sót chưa nêu vấn đề này và tác

giả sẽ có đề xuất ở Chương 4.

Tác giả cho rằng, thẩm quyền của Tòa án Việt Nam giải quyết vụ việc

dân sự có YTNN là tổng hợp các quyền mà Tòa án Việt Nam được giải quyết

vụ việc dân sự có YTNN và ra quyết định đối với các vấn đề pháp lý của vụ

việc theo thủ tục tố tụng dân sự do pháp luật Việt Nam quy định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY