Tóm tắt Luận án Tầng lớp thủ lĩnh tại Giao Châu – An Nam thời đô hộ Tùy Đường

Có thể xác nhận quá trình di cư, định cư của họ Đỗ từ Trung Quốc đến Chu

Diên đã bắt đầu từ thế kỷ IV. Họ Đỗ vốn là một họ phổ biến tại Trung Quốc thời

Lục triều, nhưng gia tộc Đỗ Viện bắt nguồn từ vùng Tây An (Thiểm Tây). Quá

trình di cư xuống phương Nam của gia tộc này được khởi đầu với sự kiện Đỗ

Nguyên được cử làm Thái thú Ninh Phố (huyện Hoàng, Quảng Tây).

Ba đời Đỗ Viện, Tuệ Độ, Hoằng Văn đã lần lượt đảm nhiệm chức Giao Châu

Thứ sử trong giai đoạn thế kỷ IV-V. Trước đây từng tồn tại một khuynh hướng

đánh giá ba thế hệ họ Đỗ là những viên thứ sử đại diện cho sự thống trị của

chính quyền phương Bắc tại Giao Châu, là những kẻ đàn áp khởi nghĩa nông

dân Lư Tuần và các “thủ lĩnh người Việt” [Vượng 1956]. Tuy nhiên, tác giả cho

rằng ở một góc độ khác, đây chính là một trường hợp điển hình của quá trình di

dân di cư, định cư, “bản địa hóa” thành thế lực thủ lĩnh địa phương.

Tính chất định cư của họ Đỗ được thể hiện qua việc Đỗ Viện, Tuệ Độ đều

được tư liệu Trung Quốc gọi là “người Chu Diên”. Trong quá trình định cư và

sinh cơ lập nghiệp tại Giao Chỉ, họ Đỗ đã nắm thực quyền tại Giao Chỉ ít nhất

46 năm. Thực quyền của họ Đỗ tại Giao Châu được xây dựng trên nền tảng của

một nền chính trị khoan hòa và sự ủng hộ của các thế lực địa phương, hơn là sự

ban phát chức tước của chính quyền phương Bắc. Ngoài ra, sức ép Bắc tiến của

Lâm Ấp đã đóng một vai trò quan trọng trong việc cố kết các lực lượng địa

phương xung quanh hạt nhân là gia tộc họ Đỗ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY