Tóm tắt Luận án Pháp luật về bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 7

1.1. Tình hình nghiên cứu 7

1.1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước 7

1.1.1.1. Tình hình nghiên cứu các vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ người tố cáo 8

1.1.1.2. Tình hình nghiên cứu về thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam 14

1.1.1.3. Tình hình nghiên cứu về các giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ người tố cáo 20

1.1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 21

1.1.2.1. Các vấn đề lý luận về tố cáo và bảo vệ người tố cáo 21

1.1.2.2. Hệ thống pháp luật và những kinh nghiệm xây dựng, thực hiện pháp luật về bảo vệ người tố cáo 25

1.1.3. Nhận xét, đánh giá kết quả nghiên cứu đã công bố có liên quan đến đề tài 28

1.1.3.1. Đánh giá tổng quát kết quả nghiên cứu về đề tài. 28

1.1.3.2. Những kết quả nghiên cứu về đề tài mà luận án sẽ kế thừa, tiếp tục phát triển 29

1.1.3.3. Những vấn đề liên quan đến đề tài còn chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa thấu đáo mà luận án sẽ tiếp tục nghiên cứu 30

1.2. Định hướng nghiên cứu và khung lý thuyết của luận án 32

1.2.1. Cơ sở lý thuyết của luận án 32

1.2.2. Các câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết khoa học của luận án 33

1.2.2.1.Câu hỏi nghiên cứu 33

1.2.2.2. Giả thuyết khoa học 33

1.2.3. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong luận án 33

1.3. Tiểu kết Chương I 34

Chương 2. CÁC VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO 36

2.1. Khái niệm, vai trò của tố cáo và ý nghĩa của việc bảo vệ người tố cáo 36

2.1.1. Khái niệm tố cáo, người tố cáo, bảo vệ người tố cáo, pháp luật về bảo vệ người tố cáo 36

2.1.1.1. Tố cáo 36

2.1.1.2. Người tố cáo 45

2.1.1.3. Quyền của người tố cáo, quyền được bảo vệ của người tố cáo và quyền của người tố cáo được bảo vệ 52

2.1.1.4. Bảo vệ người tố cáo 54

2.1.2. Vai trò của tố cáo và sự cần thiết phải bảo vệ người tố cáo 56

2.1.3. Ý nghĩa của việc bảo vệ người tố cáo 60

2.2. Pháp luật bảo vệ người tố cáo 62

2.2.1. Khái niệm, nội dung, hình thức và đặc điểm của pháp luật về bảo vệ người tố cáo 62

2.2.1.1. Khái niệm pháp luật về bảo vệ người tố cáo 62

2.2.1.2. Hình thức, nội dung và đặc điểm của pháp luật về bảo vệ người tố cáo 65

2.2.2. Vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ người tố cáo 70

2.2.2.1. Pháp luật thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước để đảm bảo quyền được bảo vệ của người tố cáo 71

2.2.2.2. Pháp luật là công cụ ghi nhận nội dung quyền được bảo vệ của người tố cáo 71

2.2.2.3. Pháp luật quy định hình thức đảm bảo quyền được bảo vệ của người tố cáo 72

2.2.2.4. Pháp luật có ý nghĩa giáo dục ý thức bảo vệ người tố cáo 73

2.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng và bảo đảm thực hiện pháp luật bảo vệ người tố cáo 74

2.3.3.1. Tâm lý, văn hóa 74

2.3.3.2. Trách nhiệm pháp lý 77

2.2.3.3. Yếu tố chính trị 79

2.2.4. Các tiêu chí đánh giá sự hoàn thiện pháp luật về bảo vệ người tố cáo 80

2.3. Cách tiếp cận về bảo vệ người tố cáo 82

2.3.1. Bảo vệ người tố cáo theo khách thể cần phải bảo vệ 82

2.3.2. Bảo vệ người tố cáo theo tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi vi phạm pháp luật 83

2.3.3. Bảo vệ người tố cáo theo mối quan hệ giữa người tố cáo và người bị tố cáo 86

2.4. Pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia về bảo vệ người tố cáo và kinh nghiệm có thể áp dụng với Việt Nam 88

2.4.1. Nội dung cơ bản quy định về bảo vệ người tố cáo trong pháp luật quốc tế và pháp luật của một số quốc gia 88

2.4.1.1. Phạm vi được bảo vệ 88

2.4.1.2. Nội dung bảo vệ người tố cáo 90

2.4.1.3. Nghĩa vụ chứng minh 92

2.4.1.4. Cơ chế thực thi bảo vệ người tố cáo 92

2.4.2. Một số kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam 94

2.5. Tiểu kết Chương 2 97

Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO Ở VIỆT NAM 98

3.1. Khái quát sự phát triển của các quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam 98

3.1.1. Giai đoạn từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến trước khi Hiến pháp năm 1980 được ban hành 98

3.1.2. Giai đoạn từ Hiến pháp năm 1980 đến trước khi Luật tố cáo năm 2011 được ban hành 100

3.1.3. Giai đoạn từ khi Luật Tố cáo năm 2011 được ban hành đến nay 107

3.2. Khuôn khổ pháp luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo 109

3.2.1. Quy định pháp luật về tố cáo, người tố cáo 109

3.2.1.1. Quy định về tố cáo 109

3.2.1.2. Quy định về người tố cáo 111

3.2.1.3. Quy định về tố cáo nặc danh 114

3.2.2. Quy định pháp luật về bảo vệ người tố cáo 116

3.2.2.1. Đối tượng và phạm vi được bảo vệ 116

3.2.2.2. Thời hạn bảo vệ người tố cáo 118

3.2.2.3. Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo được bảo vệ 119

3.2.2.4. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền và trách nhiệm bảo vệ người tố cáo 121

3.2.2.5. Các biện pháp bảo vệ 123

3.2.2.6. Cơ chế thực thi bảo vệ/ Quy trình thủ tục bảo vệ 124

3.2.2.7. Xử lý hành vi trả thù người tố cáo 139

3.2.3. Đánh giá chung về khuôn khổ pháp luật hiện hành về bảo vệ người tố cáo 140

3.3. Thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ người tố cáo 142

3.3.1. Khái quát về việc thực hiện quyền tố cáo và thực trạng đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo 142

3.3.1.1. Việc thực hiện quyền tố cáo 142

3.3.1.2. Thực trạng đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo 146

3.3.2. Thực thi các biện pháp bảo vệ người tố cáo 152

3.3.2.1. Tiếp nhận và xử lý yêu cầu, đề nghị bảo vệ 152

3.3.2.2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ 153

3.3.2.3. Việc phát hiện và xử lý người trả thù, trù dập người tố cáo 161

3.3.3. Đánh giá chung về thực tiễn thực thi pháp luật bảo vệ người tố cáo 162

3.4. Kết luận chương 3 164

Chương 4. QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NGƯỜI TỐ CÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 166

4.1. Quan điểm hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam hiện nay 166

4.1.1. Phù hợp và đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 166

4.1.2. Phù hợp và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, cải cách tư pháp 168

4.1.3. Phù hợp với các điều ước quốc tế và xu hướng chung trên thế giới. 169

4.2. Giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về bảo vệ người tố cáo ở Việt Nam hiện nay 170

4.2.1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về bảo vệ người tố cáo 170

4.2.1.1. Phương án hoàn thiện khuôn khổ pháp luật bảo vệ người tố cáo 170

4.2.1.2. Nội dung hoàn thiện khuôn khổ pháp luật bảo vệ người tố cáo 174

4.2.2. Hoàn thiện về mô hình, tổ chức và hoạt động của cơ quan thực thi bảo vệ người tố cáo 196

4.2.3. Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ người tố cáo 195

4.2.3.1. Nâng cao nhận thức về tố cáo và bảo vệ người tố cáo 195

4.2.3.2. Huy động sự tham gia của xã hội vào việc bảo vệ người tố cáo 198

4.2.3.3. Hoàn thiện về cơ chế giám sát, theo dõi, đánh giá kết quả thực thi pháp luật về bảo vệ người tố cáo 198

4.2.3.4. Nâng năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ người tố cáo 199

4.3. Tiểu kết Chương IV 200

KẾT LUẬN 202

PHỤ LỤC 204

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ 224

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 225

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY