Tóm tắt Luận án Những vấn đề lý luận và thực tiễn về miễn trách nhiệm hình sự theo luật hình sự Việt Nam

Ở Việt Nam, cho đến nay đã có một số công trình nghiên cứu về vấn đề

này, đáng chú ý là các công trình sau đây của TSKH.PGS. Lê Văn Cảm: Chế

định miễn trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam (trong sách: Nhà

nước và pháp luật Việt Nam trước thềm thế kỷ XXI, Nxb Công an nhân dân, Hà

Nội, 2002); Về các dạng miễn trách nhiệm hình sự được quy định tại Điều 25 Bộ

luật hình sự năm 1999 (Tạp chí Tòa án nhân dân, số 1/2001); Về sáu dạng miễn

trách nhiệm hình sự khác (ngoài Điều 25) trong Bộ luật hình sự năm 1999 (Tạp chí

Dân chủ và pháp luật, số 2/2001); Về bản chất pháp lý của các khái niệm: Miễn

trách nhiệm hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự, không phải chịu trách nhiệm

hình sự và loại trừ trách nhiệm hình sự (Tạp chí Kiểm sát, số 1/2002); Mục III -

Chế định miễn trách nhiệm hình sự. Chương 8 - Các biện pháp tha miễn trong

luật hình sự (trong Sách chuyên khảo Sau đại học: Những vấn đề cơ bản trong

khoa học luật hình sự (Phần chung), Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2005); v.v.

Trong các công trình này, bước đầu phân tích và hệ thống hóa các trường hợp

miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật hình sự năm 1999 hiện hành theo nội

dung căn cứ pháp lý và những điều kiện áp dụng, đồng thời đưa ra mô hình lý

luận của kiến giải lập pháp về các quy phạm của chế định này trong luật hình sự

Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY