Tóm tắt Luận án Những vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam

Chương 4

HOÀN THIỆN CÁC QUY ĐỊNH BẢO VỆ QUYỀN PHỤ NỮ TRONG

PHÁP LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY VÀ NHỮNG GIẢI

PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG

Dựa trên các kết quả nghiên cứu của các chương trước, Chương 4

của luận án xác định những yêu cầu, nội dung và kiến nghị giải pháp hoàn

thiện các quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong pháp luật hình sự ở Việt

Nam, đồng thời đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng những

quy định này trong thực tiễn.16

4.1. Quan điểm chỉ đạo và yêu cầu đối với việc hoàn thiện các quy

định bảo vệ quyền phụ nữ trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay

4.1.1. Các quan điểm chỉ đạo đối với việc hoàn thiện các quy định

bảo vệ quyền phụ nữ trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay

Quan điểm chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với việc hoàn

thiện các quy định bảo vệ quyền phụ nữ bằng pháp luật hình sự hiện nay

được thể hiện ở hai nội dung: 1) Hoàn thiện các quy định này là một nội

dung cụ thể nhằm thực hiện chiến lược xây dựng và hoàn thiện pháp luật

của Đảng nhằm bảo vệ các quyền con người, quyền, tự do của công dân;

2) việc hoàn thiện các quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong pháp luật hình

sự chính là một nhiệm vụ cơ bản của công tác phụ nữ và phát huy dân chủ

trong thời đại hiện nay.

4.1.2. Các yêu cầu cơ bản đối với việc hoàn thiện các quy định bảo

vệ quyền phụ nữ trong pháp luật hình sự Việt Nam hiện nay

Để các quy định bảo vệ quyền phụ nữ trong pháp luật hình sự được

hoàn thiện đúng hướng và hiệu quả thì việc hoàn thiện phải đáp ứng được

những yêu cầu sau: phải thể chế hóa được quan điểm của Đảng và Nhà

nước về bảo vệ quyền phụ nữ; phải được hoàn thiện trên lập trường quan

điểm vị nữ quyền, phù hợp với đặc thù giới; phải được xây dựng với chất

lượng cao về mặt kỹ thuật lập pháp; phải đảm bảo tính thống nhất với Hiến

pháp và các đạo luật khác của quốc gia; phải đáp ứng các yêu cầu của pháp

luật quốc tế, tương thích với pháp luật của các quốc gia trên thế giới; phải

phù hợp với thực tiễn tội phạm và khả thi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY