Tóm tắt Luận án Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lí học cho sử dụng hợp lí tài nguyên và bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Kạn

Không gian ưu tiên sản xuất nông nghiệp: (i) Không gian ưu tiên cho

phát triển cây hàng năm gồm 16 loại CQ, với diện tích là 36.461,79 ha (chiếm 7,5%

DTTN của tỉnh), chủ yếu là các CQ nằm ở khu vực thung lũng (NT46, TL71 -

TL77), một số ít là đồi thấp (DT66, DT69, DT70), đồi cao (DC55) và núi thấp

(NT27, NT33, NT45). Vì vậy, định hướng BVMT đối với không gian sản xuất này

là BVMT trong sản xuất, quản lí chặt chẽ việc sử dụng phân hóa học và thuốc bảo

vệ thực vật, ứng dụng mô hình hệ KTST bền vững; (ii) Không gian ưu tiên cho phát

triển cây lâu năm gồm 11 loại CQ, với diện tích là 11.731,39 ha (chiếm 2,4% DTTN

của tỉnh), chủ yếu là các CQ đồi thấp (DT65), đồi cao (DC53, DC54, DC59 -

DC61), một số là núi thấp (NT26, NT32, NT38, NT39, NT44). Do đó, định hướng

BVMT đối với không gian sản xuất này là BVMT trong sản xuất, thực hiện các biện

pháp chống xói mòn đất, ứng dụng mô hình NLKH.

* Không gian ưu tiên sản xuất lâm nghiệp: (i) Không gian ưu tiên cho phát

triển rừng phòng hộ đầu nguồn gồm 24 loại CQ, với diện tích là 115.800,75 ha (chiếm

23,8% DTTN của tỉnh), đa số các CQ này đều là núi trung bình trên các loại đá khác

nhau (NTB1 - NTB21), còn lại là núi thấp trên núi đá vôi (NT47 - NT49). Vì thế, định

hướng BVMT đối với không gian ưu tiên này là bảo vệ và phục hồi rừng đầu nguồn,

thực hiện các biện pháp bảo vệ đất, chống xói mòn và trượt lở; (ii) Không gian ưu tiên

cho phát triển rừng sản xuất gồm 26 loại CQ, với diện tích là 269.372,79 ha (chiếm

55,5% DTTN của tỉnh). Các loại CQ này phân bố ở nhiều dạng địa hình từ đồi thấp,

đồi cao đến núi thấp (DC50 - DC52, DC56 - DC58, DT62 - DT63, DT67 - DT68,

NT22 - NT25, NT28 - NT31, NT34 - NT37, NT40 - NT43). Do vậy, định hướng

BVMT đối với không gian ưu tiên này là tiến hành trồng mới kết hợp với khoanh nuôi,

tu bổ rừng, thực hiện các biện pháp bảo vệ đất, chống xói mòn.

b) Định hướng không gian SDHL TNTN và BVMT theo các đơn vị TVCQ

Dựa vào chức năng và kết quả đánh giá CQ được tổng hợp theo các TVCQ,

đề tài tiến hành đề xuất định hướng SDHL TNTN và BVMT cho các TVCQ tỉnh

Bắc Kạn như sau: TVCQ I và IV: Phòng hộ đầu nguồn, bảo tồn rừng tự nhiên và

ĐDSH. Ưu tiên phát triển kinh tế lâm nghiệp và mô hình NLKH, còn nông nghiệp

đóng vai trò thứ yếu. TVCQ II và V: Tiến hành thâm canh các loại cây công nghiệp

lâu năm, hàng năm và cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Phát triển rừng sản xuất và

hình thành mô hình NLKH. TVCQ III: Ưu tiên canh tác các loại cây hàng năm (lúa,

hoa màu) ở khu vực thung lũng, cây lâu năm, cây ăn quả và mô hình NLKH ở khu

vực đồi cao và núi thấp, kết hợp với bảo vệ đất, nước và không khí

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY