Tóm tắt Luận án Nâng cao y đức ngƣời bác sĩ ở phân đội quân y trong quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay

Chương 3

NÂNG CAO Y ĐỨC NGưỜI BÁC SĨ Ở PHÂN ĐỘI QUÂN Y

TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY -

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ THỰC TRẠNG

3.1. NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC NÂNG CAO Y

ĐỨC NGưỜI BÁC SĨ Ở PHÂN ĐỘI QUÂN Y TRONG QUÂN ĐỘI

NHÂN DÂN VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1.1. Sự biến đổi những điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước

trong bối cảnh phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

Phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế đã và đang tác

động trực tiếp đến y đức và việc nâng cao y đức của người bác sĩ

ở PĐQY trên nhiều mặt. Trong đó, có các mặt chủ yếu như chính

trị - tư tưởng, tinh thần trách nhiệm với người bệnh; lương tâm với

nghề nghiệp; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, v.v. Để phát

huy tác dụng của các tác động tích cực, hạn chế các tác động tiêu

cực phải đồng thời phát huy sức mạnh tổng hợp của cấp ủy đảng,

người chỉ huy các đơn vị cơ sở, đồng thời phải phát huy sức mạnh

nội lực của chính mỗi người bác sĩ ở PĐQY trong việc đấu tranh

chống lại những tác động tiêu cực và tiếp nhận những yếu tố tích

cực được tạo ra trong quá trình này theo nguyên lý “vận động là

một quá trình tự thân”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY