Tóm tắt Luận án Nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước và Nghị định thư Madrid

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU .1

1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu.1

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.2

3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.2

4. Những đóng góp mới của luận án .3

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ HỆ THỐNG

ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ NHÃN HIỆU.4

1.1. Tình hình nghiên cứu và các vấn đề đã được nghiên cứu .4

1.2. Đánh giá về tình hình nghiên cứu và các vấn đề cần nghiên cứu tiếp.5

CHƯƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐĂNG KÝ

QUỐC TẾ NHÃN HIỆU.6

2.1. Khái niệm về đăng ký quốc tế nhãn hiệu .6

2.2. Đặc điểm điều chỉnh pháp lý về đăng ký quốc tế nhãn hiệu .7

2.3. Tác động của hệ thống đăng ký quốc tế tới người sử dụng.9

2.4. Các yếu tố bảo đảm việc sử dụng hiệu quả hệ thống đăng ký quốc tế .10

2.5. Xu hướng phát triển của hệ thống đăng ký quốc tế.11

CHƯƠNG 3: THỰC TIỄN SỬ DỤNG HỆ THỐNG MADRID .11

3.1. Tình hình gia nhập hệ thống.11

3.2. Thực tiễn sử dụng hệ thống đăng ký quốc tế tại Văn phòng quốc tế.12

3.3. Thực tiễn sử dụng hệ thống Madrid tại một số thành viên.13

CHƯƠNG 4: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG HỆ THỐNG MADRID TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP

QUỐC TẾ .15

4.1. Nhu cầu hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống .15

4.2. Hoàn thiện pháp luật về đăng ký quốc tế .16

4.3. Các biện pháp bảo đảm khác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống.16

KẾT LUẬN.18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY