Tóm tắt Luận án Hoạt động áp dụng pháp luật hình sự của các cơ quan điều tra, viện kiểm sát và tòa án Việt Nam

Đề tài là công trình chuyên khảo có tính chất liên ngành trong khoa

học pháp lý Việt Nam nghiên cứu toàn diện, có hệ thống, đồng bộ cơ sở lý

luận và thực tiễn về hoạt động ADPL hình sự của các CQĐT, VKS và Tòa án

ở cấp độ một luận án tiến sĩ luật học, thể hiện là:

- Trên nền tảng lý luận chung về ADPL, đề tài đã luận giải được cơ sở

lý luận về hoạt động áp dụng PLHS giới hạn trong phạm vi hoạt động của các

CQĐT, VKS và Tòa án, qua đó phân tích bản chất và nét đặc trưng của hoạt

động áp dụng PLHS và thấy được sự khác biệt giữa hoạt động này và hoạt

động ADPL trong các lĩnh vực phi hình sự khác.

- Đề tài phân tích và chỉ ra những mối liên hệ biện chứng giữa hoạt

động áp dụng PLHS và hoạt động thực hiện các chức năng điều tra, truy tố và

xét xử của các CQĐT, VKS và Tòa án Việt Nam, đồng thời luận giải về sự

tham gia của từng cơ quan này trong hoạt động áp dụng PLHS khi thực thi

quyền lực nhà nước

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY