Tóm tắt Luận án Hoàn thiện pháp luật về gia đình ở Việt Nam hiện nay

2.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ

GIA ĐÌNH Ở VIỆT NAM

2.3.1. Yếu tố về chính trị

Yếu tố về chính trị có ảnh hưởng mang tính định hướng, chỉ đạo quan trọng đối

với việc hoàn thiện pháp luật về gia đình. Ở Việt Nam, yếu tố về chính trị thể hiện chủ

yếu trong chủ trương, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những quan điểm đó

là định hướng quan trọng cho việc hoàn thiện pháp luật về gia đình. Các cơ quan, tổ

chức có thẩm quyền xây dựng pháp luật về gia đình cần quán triệt đầy đủ, toàn diện,

đúng đắn và kịp thời các chủ trương, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về gia

đình để pháp luật về gia đình đạt được mục đích điều chỉnh hướng tới xây dựng và

phát triển gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ.

2.3.2. Trình độ, năng lực xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật

về gia đình

Kết quả việc hoàn thiện pháp luật về gia đình phụ thuộc rất nhiều vào trình độ,

năng lực xây dựng pháp luật. Trước hết, các cơ quan xây dựng pháp luật về gia đình

phải nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng về gia đình. Trên cơ sở đó, xác định rõ

ràng mục tiêu của văn bản, phạm vi điều chỉnh, đối tượng điều chỉnh của văn bản quy

phạm pháp luật mà mình có trách nhiệm xây dựng. Đặc biệt, năng lực phân tích chính

sách, xây dựng báo cáo tác động của văn bản pháp luật về gia đình tới đời sống có ý

nghĩa hết sức quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật.

Việc xây dựng các phương án điều chỉnh, phân tích, so sánh các phương án, cung cấp

số liệu, dữ liệu cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân đóng góp ý kiến cho dự thảo văn

bản pháp luật cũng lý văn bản là khâu cần thiết để bảo đảm tính phù hợp và khả thi của

văn bản pháp luật về gia đình. Tiếp đó, trình độ, kỹ năng tiếp thu, chỉnh lý văn bản, kỹ

thuật trình bày các quy phạm pháp luật sao cho hợp lý, khoa học, lô gic là yếu tố chi

phối chất lượng pháp luật về gia đình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY