Tóm tắt Luận án Hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn

thiện NNPQ XHCN phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bộ máy chính quyền cấp tỉnh trong nhà nước pháp quyền phải được tổ

chức và hoạt động theo nguyên tắc phân quyền, các địa phương phải chịu trách

nhiệm về các hoạt động của mình theo quy định của pháp luật.

- Bộ máy tổ chức và hoạt động của chính quyền cấp tỉnh phải được tổ

chức với các mô hình đa dạng, phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tế của từng

địa phương.

- Cần có các quy định minh bạch về phân cấp phân quyền giữa trung ương

với cấp tỉnh theo nguyên tắc: những vấn đề nào chính quyền cấp tỉnh có thể làm

tốt thì chính quyền cấp tỉnh có quyền quyết định và tự chịu trách nhiệm về quyết

định của mình.

- Hoàn thiện bộ máy chính quyền cấp tỉnh phải trên cơ sở dân chủ để chính

quyền cấp tỉnh được tổ chức và hoạt động phải thực sự do nhân dân địa phương

quyết định; cán bộ, công chức thực sự là công bộc của nhân dân.

- Bộ máy chính quyền cấp tỉnh được tổ chức và hoạt động trên các nguyên

tắc của Nhà nước văn minh, hiện đại với các tiêu chí pháp quyền, minh bạch và

trách nhiệm trước nhân dân.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY