Tóm tắt Luận án Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống với việc hình thành và phát triển nhân cách cho sinh viên khu vực Tây Nguyên trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Chương 2

NHÂN CÁCH, NHÂN CÁCH SINH VIÊN, TẦM QUAN TRỌNG VÀ

NỘI DUNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG

NHẰM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH SINH VIÊN

VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ HIỆN NAY

2.1. NHÂN CÁCH VÀ NHÂN CÁCH SINH VIÊN VIỆT NAM

2.1.1. Khái nhiệm nhân cách

Từ cách tiếp cận bắt đầu từ khái niệm con người, cá nhân, tác giả

luận án đồng tình với khái niệm nhân cách: Nhân cách như là một chỉnh

thể cá nhân có tính lịch sử - cụ thể, tham gia vào hoạt động thực tiễn, đóng

vai trò của chủ thể nhận thức và cải tạo thế giới, chủ thể của quyền hạn và

nghĩa vụ, của những chuẩn mực đạo đức, thẩm mỹ và mọi chuẩn mực xã

hội khác.

Xét về mặt cấu trúc, nhiều ý kiến cho rằng nhân cách gồm hai mặt thống

nhất với nhau là phẩm chất và năng lực, hay nói cách khác nhân cách là sự

thống nhất của phẩm chất đạo đức và năng lực.

2.1.2. Một số nhân tố cơ bản tác động đến sự hình thành nhân cách

Thứ nhất, quá trình hình thành và phát triển nhân cách luôn gắn liền

với giáo dục.

Thứ hai, quá trình hình thành và phát triển nhân cách chịu sự tác

động qua lại giữa cá nhân và xã hội.

Thứ ba, sự hình thành và phát triển nhân cách chịu sự chi phối bởi

các yếu tố văn hoá - xã hội.

Thứ tư, quá trình hình thành và phát triển nhân cách chịu sự chi phối

của đạo đức - nhân tố cốt lõi trong cấu trúc nhân cách.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY