Tóm tắt Luận án Giá trị đạo đức truyền thống dân tộc với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay

Chương 2

LỐI SỐNG VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC

TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TRONG VIỆC XÂY DỰNG LỐI SỐNG

MỚI CHO SINH VIÊN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH

TOÀN CẦU HÓA HIỆN NAY

2.1. LỐI SỐNG, TẦM QUAN TRỌNG, NỘI DUNG CỦA VIỆC XÂY DỰNG

LỐI SỐNG MỚI CHO SINH VIÊN VIỆT NAM HIỆN NAY

2.1.1. Khái niệm lối sống, lối sống mới, xây dựng lối sống mới cho

sinh viên Việt Nam hiện nay

2.1.1.1. Khái niệm lối sống

“Lối sống” từ lâu đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều ngành

khoa học như tâm lí học, giáo dục học, đạo đức, triết học, văn hóa học. Từ lối

sống trong tiếng Pháp là mode de vie, trong tiếng Anh là mode of life hoặc way

of life, còn trong tiếng Đức là Lebensweise. Mặc dù có nhiều tác giả, nhiều tài

liệu đề cập đến khái niệm lối sống, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một định

nghĩa thống nhất về vấn đề này.

Trong tác phẩm Hệ tư tưởng Đức, Mác - Ăngghen viết: không nên

nghiên cứu phương thức sản xuất ấy đơn thuần theo khía cạnh nó là sự tái sản

xuất ra sự tồn tại thể xác của các cá nhân. Mà hơn thế, nó là một phương thức

hoạt động nhất định của những cá nhân ấy, một hình thức nhất định của hoạt

động sống của họ, một phương thức sinh sống nhất định của họ.

Như vậy, Mác đã cho thấy, sản xuất là yếu tố quyết định sự tồn tại của cá

nhân và phương thức sản xuất là hình thức hoạt động cơ bản của con người, là

phương thức sinh sống của con người, là mặt cơ bản của lối sống.

Tiếp cận lối sống trên phương diện phương thức hoạt động và tổng thể

những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của những cá nhân trong một

hình thái kinh tế - xã hội, Rútkêvích cho rằng “Lối sống là một tổng thể, một

hệ thống những đặc điểm chủ yếu nói lên hoạt động của các dân tộc, các giai

cấp, các nhóm xã hội, các cá nhân trong những điều kiện của một hình thái

kinh tế - xã hội nhất định”.

Trong tiếng Việt, lối sống là một danh từ ghép gồm lối và sống. Lối là lề

lối, thể thức, kiểu cách, phương thức. Sống là sinh hoạt, là quá trình hoạt động

sinh vật và xã hội của con người. Trong từ điển tiếng Việt và Hán - Việt cũng

chỉ đề cập khái niệm “lối sống giản dị” làm ví dụ minh họa cho từ “lối” và dẫn

“nếp sống” khi đề cập đến khái niệm “sống”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY