Tóm tắt Luận án Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác vận động trí thức trong giai đoạn hiện nay

Chương 2

ĐỔI MỚI SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI

CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC - NHỮNG VẤN ĐỀ

CƠ BẢN VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

2.1. TRÍ THỨC VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC ỞNƯỚ C TA

2.1.1. Khái niệm, vai trò và đặc điểm của trí thức

2.1.1.1. Khái niệm trí thức

Kế thừa và phát triển quan niệm của Mác - Lênin và tư tưởng Hồ

Chí Minh về trí thức, Nghị quyết số 27- NQ/TW của Ban Chấp hành

Trung ương khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Đảng Cộng sản Việt Nam đã

đưa ra quan niệm về trí thức: “Trí thức là những người lao động trí óc,

có trình độ học vấn cao về lĩnh vực chuyên môn nhất định, có năng lực

tư duy độc lập, sáng tạo, truyền bá và làm giàu tri thức, tạo ra những

sản phẩm tinh thần và vật chất có giá trị đối với xã hội”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY