Tóm tắt Luận án Đổi mới công tác tuyên truyền của Đảng đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay

Chương 2

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN

CỦA ĐẢNG TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ

2.1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TUYÊN TRUYỀN VÀ CÔNG TÁC

TUYÊN TRUYỀN CỦA ĐẢNG

2.1.1. Tuyên truyền và công tác tuyên truyền

2.1.1.1. Khái niệm tuyên truyền

Tuyên truyền là phổ biến, giải thích một học thuyết, một tư tưởng, một

quan điểm nào đó nhằm hình thành hoặc củng cố ở đối tượng tuyên truyền

truyền một thế giới quan, nhân sinh quan, một lý tưởng, một lối sống, thông qua

đó mà ảnh hưởng tới thái độ, tính tích cực của con người trong thực tiễn xã hội.

2.1.1.2. Khái niệm công tác tuyên truyền

CTTT là hoạt động truyền bá hệ tư tưởng và đường lối chiến lược, sách lược

trong quần chúng, xây dựng cho quần chúng thế giới quan phù hợp với lợi ích chủ

thể hệ tư tưởng, hình thành và củng cố niềm tin, tập hợp và cổ vũ quần chúng hành

động theo thế giới quan và niềm tin đó.

2.1.2. Công tác tuyên truyền của Đảng

2.1.2.1. Khái niệm công tác tuyên truyền của Đảng

CTTT của Đảng là hoạt động truyền bá hệ tư tưởng của Đảng, là hoạt

động vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng nhằm hiện

thực hóa các mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Trong điều kiện là đảng lãnh đạo,

CTTT của Đảng là một phương thức lãnh đạo của Đảng; trong điều kiện đảng

cầm quyền, CTTT của Đảng là một phương thức cầm quyền của Đảng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY