Tóm tắt Luận án Đảng vận động trí thức trong đấu tranh giải phóng dân tộc từ năm 1930 đến năm 1945

2.2. CHỦ TRƯƠNG VÀ CÔNG TÁC VẬN ĐỘNG TRÍ THỨC CỦA

ĐẢNG TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1939

2.2.1. Đảng vận động trí thức giai đoạn 1930 - 1935

2.2.1.1. Quan điểm của Nguyễn Ái Quốc và Đảng về trí thức và vận động

trí thức giai đoạn 1930 - 1935

Ngay từ những năm hai mươi của thế kỷ XX, trong hành trình tìm đường

cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã rất coi trọng trí thức bởi theo Người: trong

truyền thống Việt Nam, người trí thức rất được trọng vọng, đứng vị trí hàng đầu

trong các thang bậc xã hội.10

Nguyễn Ái Quốc nhận thức rõ, trí thức Việt Nam luôn mang trong mình ý

thức dân tộc sâu sắc, là lực lượng đi tiên phong tham gia cách mạng. Họ chính là

lực lượng đi đầu trong việc tiếp thu tư tưởng cách mạng tiến bộ của chủ nghĩa

Mác - Lênin, tích cực truyền bá trong quần chúng nhân dân và hăng hái tham gia

vào các tổ chức cách mạng tiền thân của Đảng. Trí thức là những người có học

thức, hiểu biết do có điều kiện tiếp xúc với những tri thức mới trong hệ thống

giáo dục đương thời, nên họ rất nhạy bén với cái mới, với những tư tưởng tiến

bộ, nhưng là một bộ phận của một dân tộc bị thống trị, cùng chung số phận mất

nước, trí thức Việt Nam cũng bị đế quốc bạc đãi, khinh rẻ, vì vậy, phần lớn trong

số họ có tinh thần yêu nước, chống Pháp.

Tại Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, trong

Sách lược vắn tắt của Đảng, Nguyễn Ái Quốc khẳng định nhiều quan điểm đúng

đắn về trí thức và CTVĐTT: “Đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày và

phải dựa vững vào hạng dân cày nghèo”; đồng thời, “Đảng phải hết sức liên lạc

với tiểu tư sản, trí thức, trung nông Thanh Niên, Tân Việt, v.v. để kéo họ đi vào

phe vô sản giai cấp.” Báo cáo tóm tắt hội nghị cũng khẳng định phải: “đưa

những người ở các tầng lớp khác, trí thức, tiểu tư sản, v.v. vào tổ chức phản đế”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY