Tóm tắt Luận án Đặc điểm tiểu thuyết Nguyễn Khải

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU .1

NỘI DUNG.18

CHưƠNG 1: KHUYNH HưỚNG TIỂU THUYẾT NGUYỄN KHẢI TRONG SỰ VẬN

ĐỘNG CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT NAM TỪ SAU 1945 .18

1.1. Sự vận động của tiểu thuyết Việt Nam từ sau 1945 (Điểm lược trên nét lớn). .18

1.2. Khuynh hướng tiểu thuyết chính luận triết luận của Nguyễn Khải. .32

1.3. Sự vận động và những đặc điểm của tiểu thuyết Nguyễn Khải.64

CHưƠNG 2: NHÂN VẬT CỦA TIỂU THUYẾT NGUYỄN KHẢI.71

2.1. Các nhân vật tiểu biểu cho từng chặng đường sáng tác của Nguyễn Khải.71

2.2. Những loại nhân vật độc đáo của tiểu thuyết Nguyễn Khải .83

2.3. Nhân vật tư tưởng "kiểu" Nguyễn Khải.93

2.4. Nghệ thuật xây dựng nhân vật. .106

CHưƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM KẾT CẤU - CỐT TRUYỆN VÀ NGÔN NGỮ - GIỌNG ĐIỆU

TRẦN THUẬT CỦA TIỂU THUYẾT NGUYỄN KHẢI.118

3.1. Đặc điểm kết cấu – cốt truyện và ngôn ngữ - giọng điệu trần thuật của tiểu thuyết

Nguyễn Khải. .118

3.2. Đặc điểm ngôn ngữ và giọng điệu trần thoại của tiểu thuyết Nguyễn Khải.148

KẾT LUẬN.165

DANH MỤC CÁC BÀI VIẾT CỦA TÁC GIẢ LUẬN ÁN .169

TÀI LIỆU THAM KHẢO .170

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY