Tóm tắt Luận án Cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc của Vương quốc Campuchia từ năm 1993 đến năm 2013

Chƣơng 2

NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CÔNG CUỘC ĐẤU TRANH

BẢO VỆ ĐỘC LẬP DÂN TỘC CỦA VƢƠNG QUỐC

CAMPUCHIA TỪ NĂM 1993 ĐẾN NĂM 2013

2.1. Nhân tố trong nước

2.1.1. Quan điểm về độc lập dân tộc và bảo vệ độc lập dân tộc8

Quan điểm của Cố vua Norodom Sihanouk: Ngay từ khi đấu tranh và

đàm phán đòi Pháp trao trả nền độc lập cho Campuchia, Cố vua Norodom

Sihanouk đã thể hiện rõ về quan điểm độc lập dân tộc của mình là: “. Độc

lập của Campuchia mà được Pháp công nhận cần phải có giá trị mang tính

quốc tế và được các nước lớn trên thế giới công nhận, Vương quốc

Campuchia tự đại diện cho mình ngoài vùng lãnh thổ và tham gia các công

việc của Liên hợp quốc.”. Điều đó cho thấy ngay từ đầu nội dung độc lập

dân tộc đã được Cố vua N. Sihanouk khẳng định rõ và trở thành kim chỉ

nam trong công cuộc đấu tranh giành độc lập từ thực dân Pháp.

Quan điểm của Nhà vua Norodom Sihamoni: Nhà vua luôn kêu gọi

toàn dân tộc Campuchia, các phe phái chính trị đoàn kết lại thống nhất dân

tộc dưới một mái nhà chung của Hiến pháp để đất nước có hòa bình, tập

hợp sức mạnh để bảo vệ, xây dựng Tổ quốc trên các lĩnh vực. Quan điểm

này thể hiện rõ yêu cầu cấp bách và mang tính quyết định cho công cuộc

bảo vệ độc lập dân tộc Campuchia là đoàn kết và thống nhất dân tộc.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY