Tóm tắt Luận án Chế tạo và nghiên cứu động học quá trình nhả chất dinh dưỡng của một số loại phân bón nhả chậm

MỤC LỤC

Trang

Trang bìa phụ

Lời cam đoan. ii

Lời cảm ơn . iii

Mục lục.v

Danh mục bảng biểu .vi

Danh mục các hình . vii

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN .3

1.1. Vai trò của phân bón đối với sản xuất lương thực, tác động của việc sử dụng phân

bón tới môi trường, sinh thái và sức khoẻ.3

1.1.1. Vai trò của phân bón đối với sản xuất lương thực. .3

1.1.2. Tác động của việc sử dụng phân bón tới môi trường, sinh thái và sức khoẻ .4

1.2. Giới thiệu chung về phân bón nhả chậm.6

1.2.1. Khái niệm, phân loại và những ưu điểm của phân bón nhả chậm.6

1.2.2. Công nghệ phân bón nhả chậm .10

1.2.3. Động học và cơ chế quá trình nhả chậm phân bón .25

1.3. Giới thiệu một số nguyên vật liệu dùng chế tạo phân bón nhả chậm.32

1.3.1. Tinh bột và tinh bột biến tính .32

1.3.2. Polyurethan .34

1.3.3. Polyvinyl ancol .35

1.3.4. Polyvinyl axetat .35

1.3.5. Bentonit.36

1.4. Ứng dụng của phân bón nhả chậm .37

1.4.1. Sử dụng phân bón nhả chậm trong nông nghiệp.37

1.4.2. Sử dụng phân bón nhả chậm trong lĩnh vực phi nông nghiệp .42

1.4.3. Tình hình nghiên cứu phân bón nhả chậm ở Việt Nam .44

CHưƠNG 2. THỰC NGHIỆM.47

2.1. Nguyên liệu, hoá chất .47

2.2. Dụng cụ, thiết bị nghiên cứu .47

2.3. Một số phương pháp phân tích phân bón .48v

2.3.1. Xác định hàm lượng nitơ tổng số .48

2.3.2. Xác định hàm lượng photpho tổng số .49

2.3.3. Xác định hàm lượng kali tổng số .49

2.3.4. Phương pháp xác định độ rã của lõi phân bón .49

2.3.5. Phương pháp xác định độ cứng của lõi phân .50

2.3.6. Phương pháp phân tích một số tính chất lý hóa của đất .50

2.4. Phương pháp tiến hành .50

2.4.1. Nghiên cứu chế tạo lõi phân bón.50

2.4.2. Nghiên cứu chế tạo vỏ bọc cho phân bón nhả chậm.54

2.4.3. Xây dựng mô hình động học quá trình nhả chậm phân bón .56

2.4.4. Ứng dụng thử nghiệm phân bón nhả chậm cho một số cây trồng .58

CHưƠNG 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .65

3.1. Chế tạo lõi phân bón nhả chậm .65

3.1.1. Biến tính tinh bột .65

3.1.2. Lựa chọn chất kết dính cho phân bón ure nhả chậm.68

3.1.3. Lựa chọn chất kết dính cho phân bón NPK nhả chậm.70

3.2. Chế tạo vỏ bọc cho phân bón nhả chậm.73

3.2.1. Đặc trưng vật liệu của lớp vỏ bọc .73

3.3. Xây dựng mô hình động học quá trình nhả chậm phân bón .78

3.3.1. Nghiên cứu quá trình nhả phân bón trong nước.78

3.3.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến khả năng nhả dinh dưỡng của phân bón.98

3.3.3. Ảnh hưởng của pH đến khả năng nhả dinh dưỡng của phân bón.100

3.3.4. Quá trình nhả phân bón trong đất.101

3.3.5. Đánh giá khả năng phân hủy sinh học của lớp vỏ phân bón .103

3.4. Ứng dụng phân bón nhả chậm cho một số cây trồng.105

3.4.1. Ứng dụng phân bón nhả chậm cho cây bí xanh .106

3.4.2. Ứng dụng phân bón nhả chậm cho cây chè.113

KẾT LUẬN.118

TÀI LIỆU THAM KHẢO.121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY