Tóm tắt Luận án Chất lượng tổ chức cơ sở đảng thuộc đảng bộ bộ an ninh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Chương 3

CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG THUỘC ĐẢNG BỘ

BỘ AN NINH CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO -

THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN VÀ KINH NGHIỆM

3.1. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG

THUỘC ĐẢNG BỘ BỘ AN NINH NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

3.1.1. Ưu điểm

3.1.1.1. Về chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, ra nghị

quyết, tổ chức thực hiện nghị quyết

Chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của các TCCSĐ

thuộc đảng bộ Bộ an ninh đạt được trong những năm qua thể hiện ở kết quả

thực hiện 6 mặt công tác của các cơ quan, đơn vị cũng như sự lãnh đạo, chỉ

đạo kịp thời, sáng suốt của Đảng ủy Bộ An ninh trong thời gian qua.

3.1.1.2. Về chất lượng lãnh đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân

Tất cả các cấp ủy, các TCCSĐ thuộc Đảng bộ BộAn ninh đã thường

xuyên tiến hành công tác phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối, chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quy định của ngành đến cán bộ,

đảng viên nhất là những chủ trương chính sách mới, những vấn đề liên quan

đến nhiệm vụ của lực lượng an ninh, bằng các hình thức phong phú, phù hợp

với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY