Tóm tắt Luận án Chất lượng đội ngũ kiểm toán viên của kiểm toán nhà nước

Chương 3

THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG

ĐỘI NGŨ KIỂM TOÁN VIÊN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

3.1. THỰC TRẠNG CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KẾT QUẢ HOẠT

ĐỘNG CỦA CƠ QUAN KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

3.1.1. Thực trạng cơ cấu tổ chức của cơ quan Kiểm toán nhà nước Việt Nam

Ở Việt Nam, cơ quan Kiểm toán nhà nước được thành lập và hoạt

động theo Nghị định số 70/CP ngày 11 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ

về việc thành lập cơ quan Kiểm toán nhà nước, Quyết định số 61/TTg

ngày 24 tháng 1 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành

Điều lệ tổ chức và hoạt động của cơ quan Kiểm toán nhà nước.

Sau 20 năm hoạt động, đến nay cơ quan Kiểm toán nhà nước đã trở

thành một thiết chế hiến định độc lập. Địa vị pháp lý của cơ quan Kiểm

toán nhà nước, Tổng Kiểm toán nhà nước được quy định tại Điều 118 của

Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Hiện nay cơ quan Kiểm toán nhà nước đã có bộ máy tổ chức tập trung

thống nhất với 32 đơn vị trực thuộc, gồm: 8 đơn vị tham mưu, 8 đơn vị

Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, 13 đơn vị Kiểm toán nhà nước khu

vực, 3 đơn vị sự nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY