Tóm tắt Luận án Chất lượng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy ở các trường chính trị - hành chính tỉnh Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở LÀO

1.1.1. Sách tham khảo

Cayxỏn Phômvihản (2005), “Quyết tâm lấy giáo dục tiến lên một bước”,

Tuyển tập, Tập 4, Nxb Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng

Lào, Viên Chăn.

1.1.2. Đề tài khoa học

Bộ Nội vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2011), Chiến lược phát triển

nguồn nhân lực của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đến năm 2020, Bản báo cáo

chính trị của Bộ Nội vụ, mã số 01, Viêng Chăn; Bunthi Khưamyxay (2014), Kiến

thức phương pháp luận để nghiên cứu khoa học qua hợp tác giữa Học viện Chính

trị và Hành chính quốc Lào và Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí

Minh từ năm 2005-2008, Nxb Chính trị quốc gia Lào, Viêng Chăn.

1.1.3. Các luận án

Phănđuôngchít Vôngxả (2002), Công tác lý luận của Đảng Nhân dân Cách

mạng Lào trong thời kỳ mới, Luận án tiến sỹ Lịch sử, chuyên ngành Xây dựng

Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội;

Xảykhăm Munmanyvông (2014), Giáo dục lý luận Mác - Lênin cho học viên hệ

cao cấp ở các Trường Chính trị và Hành chính nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân

Lào hiện nay, Luận án tiến sỹ chuyên ngành Triết học, Học viện Chính trị - Hành

chính quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY