Tóm tắt Luận án Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1.1. Những nghiên cứu trong nước 4

1.2. Những nghiên cứu nước ngoài 4

1.3. Khái quát kết quả các công trình nghiên cứu có liên

quan và những vấn đề luận án sẽ tập trung nghiên cứu 4

Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO

TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN

BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

2.1. Cán bộ lãnh đạo, quản lý và đào tạo cao cấp lý luận

chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý 6

2.2. Chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ

lãnh đạo, quản lý - Khái niệm và nhân tố quy định và

tiêu chí đánh giá9

Chương 3: CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN

CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY- THỰC TRẠNG,

NGUYÊN NHÂN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA

3.1. Thực trạng chất lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị

cho cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay 11

3.2. Nguyên nhân của thực trạng chất lượng đào tạo cao cấp

lý luận chính trị và những vấn đề đặt ra 12

Chương 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG ĐÀO TẠO CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH

TRỊ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

4.1. Dự báo tình hình tác động và quan điểm nâng cao chất

lượng đào tạo cao cấp lý luận chính trị cho cán bộ lãnh

đạo, quản lý trong giai đoạn hiện nay15

4.2. Các giải pháp chủ yếu 16

KẾT LUẬN 21

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI

LUẬN ÁN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY