Tóm tắt Luận án Các tỉnh ủy ở vùng đồng bằng sông Hồng lãnh đạo chính quyền tỉnh giai đoạn hiện nay

Chương 2

CÁC TỈNH ỦY Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TỈNH HIỆN NAY -

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

2.1. TỈNH, TỈNH ỦY, CHÍNH QUYỀN TỈNH Ở ĐỒNG BẰNG

SÔNG HỒNG HIỆN NAY

2.1.1. Khái quát về đặc điểm các tỉnh ở vùng đồng bằng sông Hồng

Khái quát về đặc điểm tự nhiên, kinh tế, văn hóa, dân cư, quốc

phòng, an ninh của các tỉnh ở vùng ĐBSH (Hải Dương, Hưng Yên,

Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định,

Ninh Bình) tác động đến sự lãnh đạo của tỉnh ủy đối với CQT.

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của các tỉnh ủy ở vùng

đồng bằng sông Hồng hiện nay

2.1.2.1. Chức năng

Tỉnh ủy - ban chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh do Đại hội đại

biểu đảng bộ tỉnh bầu ra, là cơ quan lãnh đạo của đảng bộ tỉnh giữa

hai kỳ đại hội. Tỉnh ủy có chức năng: lãnh đạo các tổ chức trong

HTCT, các lĩnh vực của đời sống xã hội và nhân dân thực hiện chủ

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng; tổng kết thực tiễn, đề

xuất, kiến nghị với Trung ương bổ sung, hoàn thiện đường lối của

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY