Tóm tắt Luận án Các phương pháp tối ưu trong phát triển phần mềm nhúng

Chương 2. TỐI ƯU PHẦN MỀM NHÚNG TRONG

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

Các nghiên cứu về tối ưu trong giai đoạn thiết kế được chia thành ba cách tiếp cận

đó là tối ưu dựa trên mô phỏng, dựa trên SPE và dựa trên đánh giá trực tiếp từ các mô

hình đặc tả phần mềm. Theo cách tiếp cận dựa trên mô phỏng, từ các đặc tả phần mềm sẽ

sinh mã mô phỏng và thực thi mã mô phỏng trên môi trường thật hoặc môi trường giả lập

để thống kê, đánh giá nhằm lựa chọn mô hình tốt. Theo cách tiếp cận SPE, từ đặc tả kiến

trúc phần mềm sẽ chuyển sang các mô hình hiệu năng sau đó đánh giá mô hình hiệu năng

để chọn thiết kế tốt. Tuy nhiên cách tiếp cận SPE chỉ dùng cho lớp bài toán tối ưu hiệu

năng trong giai đoạn thiết kế. Cách tiếp cận dựa trên đánh giá trực tiếp các đặc tả phần

mềm là một cách tiếp cận mới, hiện tại có rất ít nghiên cứu và chỉ tập trung vào đánh giá

hiệu năng phần mềm. Kết quả tối ưu phần mềm nhúng trong giai đoạn thiết kế nhằm đạt

được các mô hình phần mềm tốt và các lựa chọn như môi trường, công cụ, thư viện, nền

tảng được đưa ra sớm. Ngoài ra đạt được sự phân chia phần cứng – phần mềm tốt cũng là

một kết quả tối ưu mức hệ thống có ý nghĩa trong giai đoạn này.

Tối ưu phần mềm nhúng trong giai đoạn thiết kế, ngoài các mục tiêu về hiệu năng,

điện năng tiêu thụ, bộ nhớ, chi phí, còn các mục tiêu tối ưu mang tính đặc thù trong

giai đoạn thiết kế như tính tin cậy, tính an toàn, tính tái sử dụng, tính tái cấu trúc. Đây là

các mục tiêu tối ưu cụ thể. Đồng thời, các phương pháp tối ưu được chia thành ba nhóm:

tối ưu đơn mục tiêu, tối ưu đa mục tiêu và tối ưu chuyển từ đa mục tiêu sang đơn mục

tiêu. Trong chương này, sau khi tổng hợp nghiên cứu các phương pháp tối ưu hiện tại,

chúng tôi đề xuất và phát triển một số phương pháp tối ưu đó là phương pháp tối ưu hiệu

năng phần mềm nhúng dựa trên đánh giá biểu đồ lớp và dựa trên chuyển đổi mô hình, tối

ưu mức chiếm dụng bộ nhớ dựa trên sắp xếp Tô-pô, dựa trên chuyển đổi mô hình và tối

ưu đa mục tiêu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY