Tóm tắt Luận án Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức trong xét xử các vụ án hành chính ở Việt Nam

Chương 1

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU

LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

Trong tiến trình đổi mới đất nước như hiện nay, một loạt vấn đề nảy

sinh từ thực tiễn về mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân, về vai trò tích

cực của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân,

xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh. cần phải được nghiên cứu, tổng

kết nhằm luận giải cho các quan điểm đổi mới đất nước, xác định những luận

cứ khoa học tạo cơ sở vững chắc để xây dựng các chế định pháp lý, góp phần

hoàn thiện bộ máy Nhà nước, bảo vệ quyền lợi của công dân. Trong đó, việc

nghiên cứu các quy định, các cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo của công

dân, giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn giữa Nhà nước với công dân để nhà

nước thực sự là công cụ chủ yếu, bảo vệ và thực hiện quyền làm chủ của

công dân ngày càng thu hút đông đảo sự quan tâm nghiên cứu của nhiều cơ

quan, tổ chức, nhiều nhà khoa học.

Trên cơ sở nghiên cứu một số công trình khoa học về tổ chức bộ máy

nhà nước, mối quan hệ giữa nhà nước với công dân và hệ thống tòa án hành

chính, luận án đã có cơ sở khoa học và thực tiễn cho các luận điểm đối với đề

tài của nghiên cứu sinh. Các công trình trên được chia thành ba nhóm chính:

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY