Tóm tắt Luận án Bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn bộ đội chủ lực quân đội nhân dân Lào giai đoạn hiện nay

Chương 2

BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CỦA ĐỘI NGŨ CÁ N BỘ TIỂ U ĐOÀ N BỘ

ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

- NHỮNG VẤN ĐỀ CHỦ YẾU VỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN

2.1. KHÁI QUÁT VỀ TIỂU ĐOÀN VÀ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ TIỂU

ĐOÀN BỘ ĐỘI CHỦ LỰC QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN LÀO GIAI ĐOẠNHIỆN NAY

2.1.1. Khái quát vềcáctiểuđoàn bộ đội chủ lựcQuân đội nhân dânLào

Ngày 20 tháng 1 năm 1949, nhân dân cách mạng Lào đã tuyên

bố thành lập Quân đội Laò-ít-xa-la, tiền thân của Quân đội nhân dân

Lào ngày nay. Tháng 10-1957, sau khi ký Hiệp định Viêng Chăn thắng

lợi, Chính phủ liên hiệp Lào được thành lập; Chính phủ thống nhất đổi

tên Quân đội Lào Ít-xa-la thành Quân đội Pha-thết-Lào. Quân đội Pha

thết - Lào được thành lập vào ngày mồng 8/12/1957, có 2 tiểu đoàn.

Mục đích để đưa 2 tiểu đoàn vào hòa hợp với quân đội Hoàng gia Lào,

nhằm tham gia lập lại hòa bình, hòa hợp dân tộc và giữ gìn chính phủliên hiệp.

Trải qua 58 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Quân đội Pha

- thết - Lào từ 2 tiểu đoàn đến nay phát triển đến 205 tiểu đoàn. Trong sự

nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, các tiểu đoàn bộ đội chủ lực QĐND

Lào luôn làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chính quyền cách mạng; bảo vệ công

cuộc lao động hòa bình của nhân dân; đồng thời, chủ động đập tan mọi

mưu đồ chống phá của các thế lực phản động, thù địch; thực hiện tiêu

phỉ, trừ gian; chống xâm lấn biên giới, góp phần bảo vệ vững chắc độc

lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước và

nhân dân các bộ tộc Lào.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY