Tóm tắt Đề tài Nghiên cứu thu nhận, biến tính pectin từ các nguồn thực vật tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên và ứng dụng tạo màng bao bảo quản xoài, gừng

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Danh sách những thành viên tham gia nghiên cứu đề tài và đơn vị

phối hợp chính

Mục lục

Danh mục các bảng

Danh mục các hình vẽ

Danh mục các chữ viết tắt

Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt và tiếng Anh

MỞ ĐẦU .1

CHưƠNG 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT .15

1.1. TỔNG QUAN VỀ PECTIN .15

1.1.1. Giới thiệu chung về pectin 15

1.1.1.1. Cấu trúc và thành phần hoá học của pectin .15

1.1.1.2. Nhóm chức năng của pectin .16

1.1.1.3. Tính chất của pectin 17

1.1.2. Kĩ thuật chiết xuất pectin 20

1.1.2.1. Nguyên liệu chiết xuất pectin .20

1.1.2.2. Các phương pháp chiết xuất pectin 23

1.1.2.3. Biến tính pectin .27

1.1.3. Ứng dụng của pectin 28

1.1.3.1. Ứng dụng của pectin trong y dược .28

1.1.3.2. Ứng dụng của pectin trong thực phẩm .30

1.2.1. Giới thiệu về màng sinh học ứng dụng trong bảo quản thựcphẩm . 31

1.2.2. Tổng quan về nguyên liệu sử dụng để sản xuất màng pectinsinh học .32

1.2.2.1. Các Polyme .32

1.2.2.2. Chất hóa dẻo .32

1.2.3. Sự tạo thành màng composite .33

1.2.4. Các phương pháp tạo màng 33

1.3. Ứng dụng của màng pectin sinh học trong bảo quản xoài,

gừng 341.3.1. Tổng quan về gừng .34

1.3.2. Tổng quan về quả xoài .34

CHưƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU37

2.1. VẬT LIỆU .37

2.2. PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .37

2.2.1. Phương pháp xác định thành phần hóa học của nguyên liệu .37

2.2.2. Phương pháp chiết xuất pectin .37

2.2.3. Phương pháp xác định cấu tạo, tính chất của pectin .39

2.2.4. Phương pháp biến tính pectin .41

2.2.5. Phương pháp tạo màng .42

2.2.6. Phương pháp xác định tính chất của màng .42

2.2.8. Phương pháp xử lí số liệu 42

CHưƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45

3.1. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA NGUYÊNLIỆU 45

3.2. NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT PECTIN 45

3.2.1. Nghiên cứu chiết xuất pectin bằng phương pháp ngâmchiết .45

3.2.2. Khảo sát các điều kiện chiết xuất pectin bằng siêu âm 60

3.2.3. So sánh quá trình thu nhận pectin bằng phương pháp siêu

âm và ngâm chiết thông thường .63

3.3. NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PECTIN 65

3.4. NGHIÊN CỨU TẠO MÀNG PECTIN BẢO QUẢN XOÀI,GỪNG .66

3.4.1. Nghiên cứu tạo màng pectin .66

3.4.2. Ứng dụng màng pectin trong bảo quản xoài 72

3.4.3. Ứng dụng màng trong bảo quản gừng .73

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .75

TÀI LIỆU THAM KHẢO.77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY