Tình hình thực hiện giá thành sản phẩm Bạc Bimêtal tại Công ty Cơ Khí Ngô Gia Tự

MỞ ĐẦU 4

Chương1: Tổng quan về công ty Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự. 6

1.Tổng quan về công ty. 6

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 6

1.2. Chức năng và nhịêm vụ của công ty. 8

1.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty. 9

1.4. Môi trường kinh doanh và các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của công ty. 10

2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 11

2.1. Cơ cấu tổ chức của công ty. 11

2.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 15

2.3. Những thuận lợi và khó khăn. 20

3. Phương hướng phát triển của công ty trong những năm tới. 22

3.1. Phương hướng sản xuất. 22

3.2.Mục tiêu phấn đấu. 23

3.3.Các dự án đầu tư phát triển và các công trình nghiên cứu. 24

Chương2: Tình hình thực hiện giá thành sản phẩm Bạc Bimêtal tại Công ty Cơ Khí Ngô Gia Tự . 25

1.Cách tính chi phí giá thành sản phẩm Bạc Bimêtal tại Công ty Cơ Khí Ngô Gia Tự . 25

1.1 Chi phí nguyên nhiên vật liệu, động lực được công ty quản lý ở các khâu: 26

1.2 Chi phí khấu hao tài sản cố định: 26

1.3 Chi phí thuế vốn nhà nước, vốn lưu động. 28

1.4 Tiền lương và phụ cấp tiền lương. 28

1.5 Chi phí giữa ca: 29

1.6 phí nộp nghĩa vụ. 29

1.7 Quản lý cấp trên. 30

1.8 Chi phí quản lý xí nghiệp bao gồm: 30

1.9 Chi phí hành chính, chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí khác. 30

2. Tình hình thực hiện giá thành sản xuất sản phẩm Bạc Bimêtal tại công 31

2.1. Tình hình thực hiện giá thành sản phẩm của xí nghiệp Bạc Bimêtal trong các năm gần đây. 31

2.2. Đánh giá các mặt đã đạt được và chưa đạt được trong quá trình thực hiện giá thành sản phẩm của công ty. 44

3. Những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện giảm giá thành sản phẩm Bạc Bimêtal của Công ty Cơ khí Ngô Gia Tự. 45

3.1 Những thuận lợi đối với công ty. 45

3.2 Những khó khăn đối với công ty. 46

Chương 3. Giải pháp nhằm hạ giá thành sản phẩm bạc Bimêtal tại công ty cơ khí Ngô Gia Tự. 49

1.Các giải pháp đưa gia nhằm giảm giá thành sản phẩm Bạc Bimêtal. 49

1.1 Quản lý lao động. 49

1.2 Quản lý tiền lương. 50

1.3 Quản lý vật tư, nguyên vật liệu ( NVL) 51

1.4 Sử dụng hợp lý và tái sử dụng phế liệu phế phẩm. 53

1.5 Đổi mới máy móc trang thiết bị của xí nghiệp. 54

1.6 Nâng cao quản lý công tác kỹ thuật công nghệ- kỹ thuật cơ điện. 56

1.7 Nâng cao công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm. 57

1.8 Đẩy mạnh công tác lập kế hoạch sản xuất và quản lý giá thành sản phẩm. 58

2. Một số kiến nghị với nhà nước và Tổng công ty nhằm hoàn thành công tác hạ giá thành sản phẩm Bạc Bimêtal của Công ty cơ khí Ngô Gia Tự . 59

2.1 Một số kiến nghị với Nhà Nước 59

2.2 Một số kiến nghị với cơ quan chủ quản. 61

KẾT LUẬN 62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY