Tình hình hoạt động tại Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH PH¸T TRIÓN M¹NG L¦íI TOµN CÇU NAM DŨNG

1.1. Đặc điểm và tình hình chung của Công ty TNHH phát triển mạng lưới toàn cầu Nam Dũng

1.1.1. Tổng quát về công ty

1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.1.3. Những thuận lợi và khó khăn của công ty

1.1.3.1. Những thuận lợi

1.1.3.2. Những khó khăn

1.1.4. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty

1.1.5. Đặc điểm tổ chức sản xuất

1.2. Đặc điểm tổ chức công tác quản lý của công ty

1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất của Công ty

1.3.1 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty

1.3.2 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất thuốc thú y của Công ty

1.4. Tổ chức bộ máy kế toán và các chế độ kế toán được áp dụng tại công ty

1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty

1.4.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

2.1. Khái quát chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty.

2.1.1. Khái niệm chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại đơn vị

2.1.1.1. Chi phí sản xuất

2.1.1.2. Phân loại chi phí

2.1.1.3. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất

2.1.2 Giá thành, phân loại giá thành, đối tượng tính giá thành sản phẩm

2.1.2.1. Kh¸i niÖm giá thành sản phẩm

2.1.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm

2.1.2.3. Đối tượng hạch toán giá thành sản phẩm

2.2. Trình tự hạch toán và đối tượng hạch toán chi phí sản suất và giá thành sản phẩm

2.2.1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

2.2.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

2.2.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung.

2.2.3.1. Chi phí nhân viên phân xưởng

2.2.3.2. Chi phí NVL, CCDC dùng cho phân xưởng sản xuất

2.2.3.3. Chi phí khấu hao TS CĐ

2.2.3.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác

2.3.Kế toán tổng hợp chi phí toàn doanh nghiệp và tính giá thành sản phẩm

2.3.1 Đặc điểm:

2.3.2. Phân bổ chi phí:

2.3.3. Đánh giá sản phẩm dở dang:

2.3.4. Kế toán giá thành sản phẩm

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH TỔNG SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY

3.1. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính tổng sản phẩm tại Công ty TNHH Phát Triển Mạng Lưới Toàn Cầu Nam Dũng.

3.1.1. Những ưu điểm

3.1.1.1. Về công tác quản lý

3.1.1.2. Về công tác kế toán

3.1.1.3. Về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

3.1.2. Những hạn chế còn tồn tại.

3.1.2.1. Về tổ chức sản xuất, quản lý và bộ máy kế toán

3.1.2.2. Trong công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành.

3.2 . Phương hướng, giải pháp và điều kiện hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính tổng sản phẩm tại Công ty.

3.2.1. Về công tác quản lý

3.2.2. Về tổ chức sản xuất.

3.2.3. Về công tác kế toán.

3.2.4. Về tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY