Tình hình hoạt động của Công ty dụng cụ cắt và đo lường cơ khí

PHẦN THỨ NHẤT: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ 1

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 1

1. Quá trình hình thành và ra đời công ty 1

2. Các giai đoạn phát triển của công ty 2

3. Các trang thiết bị sản xuất chính của Công ty. 4

4. Tổ chức bộ máy quản lý và chức năng nhiệm vụ các phòng ban của Công ty. 6

PHẦN THỨ HAI: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ 10

I. CÁC HOAT ĐỘNG KINH DOANH CHỦ YẾU 10

1. Hoạt động tiêu thụ 10

2. Hoạt động cung ứng 11

II. TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY 11

1. Thực trạng cơ cấu lao động. 11

2. Năng suất lao động 12

III. VỐN VÀ NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP 12

1. Vốn và cơ cấu vốn 12

2. Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn . 13

IV. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG ĐẤT 14

V. HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 14

PHẦN THỨ BA: ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CŨNG NHƯ

CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN CHO

CÔNG TY DỤNG CỤ CẮT VÀ ĐO LƯỜNG CƠ KHÍ 17

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 17

1. Về sản xuất 18

2. Về kinh doanh 19

3. Về khả năng cạnh tranh 21

4. Về chất lượng sản phẩm . 21

II. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 23

1. Về tình hình chung 23

2. Về chất lượng sản phẩm 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY