Tìm hiểu về thread trong delphi

1 Giới thiệu Thread trong Delphi 3

1.1 Thread là gì? 3

1.2 Ứng dụng của Thread 3

1.3 Sử dụng TThread trong Delphi 4

1.3.1 Các method đáng chú ý khi viết Thread 5

1.3.2 Các property đáng chú ý khi viết Thread 6

1.3.3 Tranh chấp dữ liệu khi viết multi-thread 7

1.3.4 Sử Dụng Critical Section trong chương trình 9

2 Giao tiếp giữa các máy mô hình Client/Server 9

2.1 TClientSocket 10

2.1.1 Ghi dữ liệu đến server 10

2.1.2 Đọc dữ liệu từ server 11

2.2 TClientWinSocket 11

2.3 TserverSocket 12

2.3.1 Truyền dữ liệu đến một Client 13

2.3.2 Đọc dữ liệu từ một client 13

2.3.3 Bạn có thể biết chính xác Client thứ mấy đã gửi dữ liệu đến server socket 14

2.4 TServerWinSocket 14

2.4.1 Lắng nghe yêu cầu kết nối của Client 14

2.4.2 Quản lý dãy các client socket đã kết nối với server socket 15

2.5 TServerClientWinSocket 15

3 Giới thiệu chương trình 16

3.1 Nội dung và ý nghĩa chương trình 16

3.2 Các vấn đề chính cần giải quyết 20

3.2.1 Tổ chức dữ liệu trong chương trình 20

3.2.2 Kết nối cho client 22

3.2.3 Hủy kết nối cho client 23

3.2.4 Tranh chấp dữ liệu 23

3.2.5 Dùng thread để phân chia CPU cho các thao tác của client 23

3.3 Các chức năng cho người quản lý 24

3.3.1 Tìm kiếm một nhà 25

3.3.2 Lấy thông tin của một nhà 26

3.3.3 Thêm thông tin một nhà mới 27

3.3.4 Xóa thông tin một nhà 29

3.3.5 Cập nhật thông tin một nhà 30

3.3.6 Thống kê số nhà đã cho thuê 32

3.3.6.1 Đếm số nhà đã cho thuê 32

3.3.6.2 Đưa một nhà đã hết hạn cho thuê về danh sách các nhà có thể cho thuê 33

3.3.7 Thống kê số nhà đã bán 37

3.3.7.1 Đếm số nhà đã bán 37

3.4 Các chức năng cho người cập nhật thông tin nhà 38

3.4.1 Tìm kiếm một nhà 39

3.4.2 Lấy thông tin của một nhà 39

3.4.3 Cập nhật thông tin một nhà 39

3.4.4 Thêm thông tin một nhà mới 40

3.4.5 Xóa thông tin một nhà 40

3.5 Các chức năng cho một khách hàng 41

3.5.1 Lấy thông tin về một nhà 41

3.5.2 Tìm kiếm một nhà 41

3.5.3 Tìm kiếm theo điều kiện 43

3.5.4 Đăng ký thuê nhà 48

3.5.5 Đăng ký mua nhà 52

3.6 Mã chương trình kinh doanh nhà đất trên mạng client/server 55

3.6.1 Nha.dpr 55

3.6.2 Nhaf.pas 56

3.6.3 ConectDlg.pas 78

3.6.4 Findf.pas 81

3.6.5 HomeInfo.pas 85

3.6.6 HomeTools.pas 88

3.6.7 Informf.pas 105

3.6.8 InputThuef.pas 107

3.6.9 MytdRTF.pas 109

3.6.10 MyThread.pas 113

3.6.11 RepThuef.pas 129

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY