Tìm hiểu về Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

MỤC LỤC 1

LỜI CÁM ƠN 5

LỜI NÓI ĐẦU 6

PHẦN 1. 7

TỔNG QUAN VỀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT 7

CHƯƠNG I. 8

GIỚI THIỆU VỀ WORD WIDE WEB 8

.1. Lịch sử 8

.2. Giao thức TCP/IP 8

.3. Giao thức FTP 9

i.4. Giao Thức Word Wide Web 10

CHƯƠNG II. 12

SƠ LƯỢC VỀ CÁC MÔ HÌNH CSDL TRÊN MẠNG 12

Ii.1. Một số khái niệm cơ bản 12

II.1.1. Công nghệ Client /Server 12

II.1.2. Internet 12

II.1.3. Web Server 12

II.1.4. Cơ sở dữ liệu (CSDL) 12

II.2. Kết hợp CSDL và Web 13

II.2.1. Hỗ trợ đa nền tảng 13

II.2.2. Hỗ trợ mạng 13

II.3. Các giải pháp tích hợp Web và CSDL 14

II.3.1. Mô hình kiến trúc một lớp 14

II.3.2. Mô hình kiến trúc hai lớp 14

II.3.3. Mô hình kiến trúc ba lớp 16

II.3.4. Các vấn đề bảo mật 15

CHƯƠNG III. 16

TÌM HIỂU VỀ IIS 16

(INTERNET INFORMATION SERVER) 16

III.1. Giới thiệu 16

III.2. Tìm hiểu về Internet Information Server 17

III.2.1. Internet Information Server (IIS) là gì ? 17

III.2.2. Những khảo sát về Internet và Intranet 18

III.2.3. Có thể làm gì với IIS 18

III.2.4. Bảo mật IIS 19

CHƯƠNG IV. 20

TÌM HIỂU ĐÔI NÉT VỀ ASP 20

IV.1. Tìm hiểu sơ lược về ASP 20

IV.2. ASP là gì và tại sao sử dụng ASP 22

IV.2.1. ASP là gì? 202

IV.2.2. Tại sao sử dụng ASP? 21

IV.2.3. Những sự việc xảy ra trong trang ASP? 21

IV.2.4. Lợi ích cuả việc sử dụng ASP 21

IV.3. Cách hoạt động cuả ASP 22

IV.4. Ưu điểm và khuyết điểm ASP 28

IV.4.1. Ưu điểm 28

IV.4.2. Khuyết điểm 30

CHƯƠNG V. 29

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ VBSCRIPT 29

V.1. Kiểu Dữ Liệu Của Vbscript 29

V.2. Các cấu trúc điều khiển chương trình 32

V.3. Procedures 33

CHƯƠNG VI. 35

GIỚI THIỆU VỀ sql server 35

VI.1. Quản lý Device 35

VI.1.1. Định nghĩa 35

VI.1.2. Các loại Device 35

VI.2. Database 35

VI.2.1. Định nghĩa 35

VI.2.2. Transaction Log 35

VI.3. Các loại Object trong Database 358

VI.3.1. Table 358

VI.3.2. Nullability 36

VI.3.3. View 36

VI.3.4. Sử dụng View có những thuận lợi sau 36

VI.3.5. Stored procedure 37

VI.3.6. Trigger 37

VI.4. Hệ thống security của MS-SQL Server 37

VI.4.1. Login ID 37

VI.4.2. Các chế độ security của MS-SQL 37

PHẦN 2. 41

KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 41

CHƯƠNG I. 41

Mô tả hệ thống .41

I. Giới Thiệu chung Error! Bookmark not defined.1

I.1.Giới thiệu về phòng đăng ký kinh doanh và quy trình hoạt động Error! Bookmark not defined.1

I.2 các khai niệm. 42

iI.CHỨC NĂNG HỆ THỐNG 43

Chương ii. phân tích dữ liệu hệ thống. 44

I.phân tích hệ thống 44

i.1.Mô hình quan niệm dữ liệu. 44

i.2.mô hình tổ chức xữ lý 45

i.3.mô hình vật lý xử lý. 46

i.4.mô hình hóa xử lý 53

i.4.1.các khái niệm. 53

i.4.2.mô hình thông lượng thông tin. 55

ii.cài đặt hệ thống. 56

ii.1.một số giải thuật chính 56

iii.phân tích các chức năng hệ thống 58

iii.1.sơ đồ phân cấp chức năng hệ thống. 58

iii.2.phân tích các chức năng của biểu đồ phân cấp chức năng 59

iV. MÔ HÌNH xử lý hệ thống 61

Iv.1.mô hình tổng thể 61

Iv.2.một số modun hệ thống 62

v. MỘT SỐ GIAO DIỆN CHÍNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH. 67

KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY