Tìm hiểu về sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hải Phòng

Phần một 1

Giới thiệu về Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng 1

1.1 Giới thiệu chung: 1

1.2 Chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng 1

1.2.1 Chức năng 1

1.2.2 Nhiệm vụ 2

1.2.3 Tổ chức bộ máy của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng . 3

1.3 Chức năng của các phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải phòng 4

1.3.1 Phòng tổ chức hành chính 4

1.3.2. Phòng kế hoạch tổng hợp 4

1.3.3.Phòng Quy hoạch 4

1.3.4. Phòng thẩm định dự án đầu tư. 5

1.3.5.Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư . 5

1.3.6. Phòng Kế hoạch kinh tế công nghiệp giao thông xây dựng 6

1.3.7. Phòng kế hoạch kinh tế nông lâm thuỷ sản 6

1.3.8. Phòng kế hoạch kinh tế thương mại dịch vụ 6

1.3.10.Phòng đăng ký kinh doanh 7

1.3.11. Phòng quản lý dự án đầu tư nước ngoài: 8

Phần hai 10

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2003 10

2.1. Công tác tham mưu tổng hợp kinh tế - xã hội và theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch: 11

2.2. Công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành uỷ: 12

2.3. Công tác qui hoạch phát triển kinh tế - xã hội: 14

2.4. Công tác huy động vốn đầu tư phát triển: 15

2.5. Công tác xúc tiến đầu tư và quản lý dự án đầu tư: 16

2.6. Công tác thẩm định đầu tư: 17

2.7. Công tác đấu thầu: 18

2.8. Công tác đăng ký kinh doanh: 18

2.9. Công tác thanh tra, tổ chức cán bộ, hành chính và xây dựng ngành: 19

2.10. Xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng: 21

2.11. Công tác an toàn, trật tự xã hội: 22

2.12. Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình và công tác khác: 22

2.13. Hoạt động của các Phòng Kế hoạch - Tài chính cấp huyện: 22

2.14. Kết quả thi đua của ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2003: 23

phần ba 24

Phương hướng nhiệm vụ năm 2004 24

Về một số công tác khác: 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY