Tìm hiểu kiến thức cơ bản về âm thanh

Mục lục 1

Lời nói đầu 3

PHẦN I . LÝ THUYẾT 4

CHƯƠNG 1. CÁC KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ ÂM THANH 5

I. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN - SÓNG CƠ 6

1.1. Sự hình thành sóng trong môi trường đàn hồi 6

1.2. Các đặc trưng của sóng. 7

1.3. Phương trình sóng. 8

II. SÓNG ÂM VÀ ĐẶC TÍNH ÂM THANH. 8

2.1 Dao động âm và sự truyền dao động. 8

2.2 Đơn vị vật lý của âm thanh. 9

2.3. Đặc tính sinh lý về sự cảm thụ âm. 12

CHƯƠNG 2. WAVE FILE. 16

I. MULTIMEDIA WINDOWS. 16

II. CẤU TRÚC WAVE FILE. 17 2.1 RIFF file. 17

2.2 Cấu trúc File Wave. 17

III. ĐỌC RIFF FILES 21

CHƯƠNG 3. LÝ THUYẾT XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ 25

I. TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG RỜI RẠC 25

1. Giới thiệu 25

2. Đáp ứng xung trong hệ TTBB 25

3. Tính chất của tổng chập của hệ TTBB 26

4. Hệ nhân quả 27

5. Tính ổn định 27

6. Phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng 28

7. Biểu diễn các hệ rời rạc trong miền tần số 28

8. Định lý lấy mẫu Shannon 30

II. PHÉP BIẾN ĐỔI FOURIER RỜI RẠC 30

1. Chuỗi Fourier rời rạc của tín hiệu rời rạc tuần hoàn 30

2. Biến đổi Fourier rời rạc của tín hiệu có độ dài hữu hạn 31

3. Phép biến đổi nhanh Fourier (FFT) 32

CHƯƠNG 4. GIỚI THIỆU VỀ MPEG. 33

I. GIỚI THIỆU. 33 1. MPEG là gì? 33 2. So sánh các chuẩn MPEG 33 3. Am thanh MPEG 34 4. Các khái niệm cơ bản 35

5. Hoạt động 38

II. CÁC KHÁI NIỆM TRONG ÂM THANH MPEG 40 1. Lược đồ mã hóa Perceptual Sub-band 40 2. Giải thích hiệu qủa che (masking efficiency) 41

3. Các lớp của âm thanh MPEG 43

III. CÁC THÔNG SỐ. 45

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI THUẬT NÉN ÂM THANH 50

I. LÝ THUYẾT THÔNG TIN 50

II. CÁC GIẢI THUẬT NÉN KHÔNG CÓ TỔN THẤT 51

1. Mã hóa Huffman 51

2. Mã hóa Huffman sửa đổi 53

3. Mã hóa số học 54

4. Giải thuật Lempel-Ziv-Welch (LZW) 55

III. CÁC GIẢI THUẬT NÉN CÓ TỔN THẤT 57

1. Các phương pháp nén âm thanh đơn giản 57

2. Nén âm thanh dùng mô hình âm tâm lý 57

3. Nén âm thanh theo chuẩn MPEG 58

PHẦN II. THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 60

CHƯƠNG 6. LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT VÀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU 61

I. SƠ ĐỒ KHỐI. 61

II. CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ ĐỊNH NGHĨA 62

A. CẤU TRÚC DỮ LIỆU 62

1. Các cấu trúc về file 62

2. Các cấu trúc về dòng bít dữ liệu 63

3. Các cấu trúc để định dạng dòng bít dữ liệu 63

4. Các cấu trúc huffmancodetab. 67

5. Các cấu trúc tính MDCT 67

6. Các cấu trúc scalefac_struct 67

B. CÁC ĐỊNH NGHĨA 68

1. Các định nghĩa dùng trong truy xuất dữ liệu 68

2. Các định nghĩa dùng trong tính toán FFT 68

3. Các định nghĩa dùng trong định dạng dòng dữ liệu 68

4. Các định nghĩa dùng trong bộ mã hoá Huffman 68

5. Các định nghĩa dùng trong phân tích dữ liệu 69

6. Các định nghĩa dùng trong mô hình âm tâm lý 69

7. Các định nghĩa dùng trong truy xuất nhập dữ liệu 69

8. Các định nghĩa dùng trong cấu trúc file Wave và file Mpeg 69

III. LƯU ĐỒ 71

CHƯƠNG 7: GIAO DIỆN VÀ THUYẾT MINH CHƯƠNG TRÌNH 75

I. GIỚI THIỆU 75

II. GIAO DIỆN 75

III.CHƯƠNG TRÌNH 77

TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY