Tiểu luận Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường nhiều thành phần định hướng XHCN ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. Lí luận chung định hướng XHCN của nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kì quá độ ở Việt Nam 3

1. Khái niệm về XHCN 3

2. Thế nào là nền kinh tế thị trường 3

3.Thế nào thành phần kinh tế : 5

4 . Việc phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN 5

5 . Cơ cấu sở hữu trong thời kì quá độ ở Việt Nam : 6

5.1 – Quan điểm mới trong việc đánh giá , xem xét cơ cấu sở hữu ở Việt Nam 6

5.2- Các loại hình sở hữu đang tồn tại : 7

5.3. Quan hệ giữa các loại hình sở hữu 8

II. Nền kinh thị trường nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 9

1. Tính tất yếu khách quan của việc xây dựng và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta. Tính tất yếu khách quan của việc tồn tại cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. 9

2. Các thành phần kinh tế 13

2.1. Kinh tế nhà nước 13

2.2.Thành phần kinh tế tập thể. 16

2.3. Thành phần kinh tế tư bản nhà nước 17

2.4. Kinh tế cá thể, tiểu chủ 18

2.5. Thành phần kinh tế tư bản nhà nước 19

2.6. Thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 21

III. Những thành quả đạt được và những mặt hạn chế, thách thức 23

1. Những thành quả đạt được 23

2. Những mặt hạn chế và thách thức thời đại với nền kinh tế của Việt Nam trong quá trình hội nhập ngày nay 28

2.1. Những mặt hạn chế 28

2.2. Những thách thức lớn đối với kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập 28

3. Những mối lo lắng trong quá trình hội nhập kinh tế thời đại nay. 30

IV. Nhân tố và giải pháp khắc phục khó khăn và phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN 31

1. Giải pháp khắc phục khó khăn 31

2. Những nhân tố đảm bảo phát triển 32

3. Các đường lối, chủ trương các cách thực hiện của Đảng để phát triển ổn định nền kinh tế nhiều thành phần. 33

4. Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa 34

KẾT LUẬN 36

Danh mục tài liệu tham khảo 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY