Tiểu luận Vốn nước ngoài với quá trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ VỐN NƯỚC NGOÀI 2 I. Nguồn viện trợ phát triển chính thức oda 2 II. Nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 3 CHƯƠNG II: TÁC ĐỘNG CỦA VNN 3 I. Những tác động tích cực 3 II. Những tác động tiêu cực 4 III. Một số giải pháp để phát huy tích cực, hạn chế tiêu cực của VNN 5 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN NƯỚC NGOÀI CHO QUÁ TRÌNH CNH - HĐH Ở VIỆT NAM 7 I. Các biện pháp nhằm sử dụng ODA có hiệu quả 7 1. Các thay đổi nhận thức về vai trò và bản chất của viện trợ nước ngoài 7 2. Thiết lập các định hướng ưu tiên và tiến hành nghiên cứu chặt chẽ tính khả thi của từng dự án 7 3. Tăng cường nguồn lực đối ứng trong nước 7 4. Cải tiến cơ chế quản lý và điều phối viện trợ 8 II. Biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI 8 1. Tạo điều kiện để thực hiện dự án 8 2. Quản lý Nhà nước 9 KẾT LUẬN 10

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ VỐN NƯỚC NGOÀI 2

I. Nguồn viện trợ phát triển chính thức oda 2

II. Nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 3

CHƯƠNG II: TÁC ĐỘNG CỦA VNN 3

I. Những tác động tích cực 3

II. Những tác động tiêu cực 4

III. Một số giải pháp để phát huy tích cực, hạn chế tiêu cực của VNN 5

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN NƯỚC NGOÀI CHO QUÁ TRÌNH CNH - HĐH Ở VIỆT NAM 7

I. Các biện pháp nhằm sử dụng ODA có hiệu quả 7

1. Các thay đổi nhận thức về vai trò và bản chất của viện trợ nước ngoài 7

2. Thiết lập các định hướng ưu tiên và tiến hành nghiên cứu chặt chẽ tính khả thi của từng dự án 7

3. Tăng cường nguồn lực đối ứng trong nước 7

4. Cải tiến cơ chế quản lý và điều phối viện trợ 8

II. Biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI 8

1. Tạo điều kiện để thực hiện dự án 8

2. Quản lý Nhà nước 9

KẾT LUẬN 10

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY