Tiểu luận Vì sao nhà nước ta lại chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp

MỤC LỤCTrangPHẦN MỞ ĐẦU 2PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN. 1.1 - Khái niệm về Công ty cổ phần. 4 1.2 - Điều kiện hình thành việc cổ phần hóa DNNN. 5 1.3 - Vì sao phải cổ phần hóa DNNN trong sự phát triển kinh tế hiện nay ở nước ta. 5 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ NƯỚC TA. 2.1 - Tính tất yếu khách quan của việc hình thành cổ phần hóa DNNN ở nước ta. 7 2.2 - Mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. 8 2.3 - Thực trạng về quá trình cổ phần hóa các DNNN ở nước ta. 9 2.4 - Một số vấn đề còn tồn tại khi triển khai cổ phần hóa các DNNN ở Việt nam. 10 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA Ở NƯỚC TA. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CÁC DNNN Ở VIỆT NAM. 3.1 - Mục tiêu, phương hướng cổ phần hóa ở nước ta. 14 3.2 - Một số biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các DDNN trong phát triển kinh tế ở Việt nam. 14 3.3 - Ý nghĩa của việc nghiên cứu quá trình cổ phần hóa. 16 PHẦN KẾT LUẬN. 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 18

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 2

PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN.

1.1 - Khái niệm về Công ty cổ phần. 4

1.2 - Điều kiện hình thành việc cổ phần hóa DNNN. 5

1.3 - Vì sao phải cổ phần hóa DNNN trong sự phát triển kinh tế

hiện nay ở nước ta. 5

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP Ở

VIỆT NAM VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ NƯỚC TA.

2.1 - Tính tất yếu khách quan của việc hình thành cổ phần hóa

DNNN ở nước ta. 7

2.2 - Mục tiêu cổ phần hóa doanh nghiệp ở nước ta hiện nay. 8

2.3 - Thực trạng về quá trình cổ phần hóa các DNNN ở nước ta. 9

2.4 - Một số vấn đề còn tồn tại khi triển khai cổ phần hóa các

DNNN ở Việt nam. 10

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN THÚC ĐẨY QUÁ TRÌNH

CỔ PHẦN HÓA Ở NƯỚC TA. Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN

CỨU QUÁ TRÌNH CỔ PHẦN HÓA CÁC DNNN Ở VIỆT NAM.

3.1 - Mục tiêu, phương hướng cổ phần hóa ở nước ta. 14

3.2 - Một số biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa

các DDNN trong phát triển kinh tế ở Việt nam. 14

3.3 - Ý nghĩa của việc nghiên cứu quá trình cổ phần hóa. 16

PHẦN KẾT LUẬN. 17

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 18

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY