Tiểu luận Vận dụng quan điểm lịch sử, cụ thể để phân tích quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 1

NỘI DUNG 3

I, Quan điểm lịch sử, cụ thể. 3

1.Cơ sở của quan điểm lịch sử, cụ thể. 3

1.1.Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến. 3

1.2.Nguyên lý về sự phát triển. 4

2.Nội dung của quan điểm lịch sử, cụ thể: 4

II. Nền kinh tế thị trường (KTTT) định hướng XHCN. 5

1.Nền kinh tế thị trường, ưu điểm, nhược điểm. 5

1.1.Kinh tế thị trường là gì? 5

1.2. Ưu điểm của nền kinh tế thị trường. 6

1.3.Nhược điểm của nền kinh tế thị trường. 6

2.Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 6

2.1.Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam được hiểu như thế nào? 6

2.2.Vì sao Việt Nam lựa chọn mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN. 7

III.Quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam dưới góc nhìn của quan điểm lịch sử cụ thể. 9

1.Những điều kiện, hoàn cảnh khi nước ta chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 9

1.1.Điều kiện, hoàn cảnh trong nước. 9

1.2. Điều kiện, hoàn cảnh khu vực và trên thế giới. 10

2.Thực trạng quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 11

2.1.Giai đoạn trước năm 1986. 11

2.2.Giai đoạn từ năm 1986 đến năm 1990. 11

2.3.Giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2000. 12

2.4.Giai đoạn từ năm 2001 đến nay: 13

3.Những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 14

3.1.Về kinh tế. 15

3.2.Về văn hoá – xã hội. 16

3.3.Về chính trị và quốc phòng, an ninh. 17

4.Những tồn tại và hạn chế của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 17

4.1.Về kinh tế. 17

4.2.Về văn hoá – xã hội. 18

4.3.Về chính trị và quốc phòng, an ninh. 18

5.Giải pháp khắc phục những tồn tại và hạn chế của quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam. 19

5.1.Về kinh tế. 19

5.2.Về văn hoá – xã hội. 20

5.3.Về chính trị và quốc phòng, an ninh. 20

KẾT LUẬN 22

TÀI LIỆU THAM KHẢO 24

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY