Tiểu luận Vận dụng quan điểm của triết học Mac- Lênin về vấn đề con người để tìm hiểu con người Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH

Mục lục

Lời mở đầu 1

Chương I: Quan điểm của triết học Mac-lênin về vấn đề con người 3

I.Bản chất con người: 3

1.Con người là một thực thể thống nhất giữa mặt sinh vật và mặt xã hội 3

2.Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà các quan hệ

xã hội .4

3.Con người là chủ thể và là sản phẩm của lịch sử .5

II.Mối quan hệ giữa cá nhân và XH .6

1.Những khái niệm 6

2.Biện chứng giữa cá nhân và xã hội .6

III.Vai trò của quần chúng nhân dân và cá nhân trong lịch sử .8

1.Khái niệm .8

2.Quan hệ quần chúng nhân dân với lãnh tụ .8

Chương II: Con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH .9

I. Vài nét khái quát về tình hình Việt Nam trong thời kỳ hiện nay 9

1.Chính trị .9

2.Kinh tế .9

II.Đặc điểm con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH 11

1.Những nét truyền thống .11

2.Những nét đổi mới trong vấn đề con người ở Việt Nam .12

III.Những biện pháp thúc đẩy phát triển con người Việt Nam .14

1.Đổi mới triệt để hệ thống giáo dục 14

2.Tăng cường phát triển KHCN 14

3.Giải quyết vấn đề lao động, việc làm, thực hiện chế độ lượng hợp lý .15

4.Thực hiện dân chủ hóa .15

Kết luận .16

Danh mục tài liệu tham khảo 17

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY